Convocadas 2 prazas de técnico/a de investigación (área bioloxía-saúde) na USC

29 Nov 2019

A Universidade de Santiago, convoca estas 2 prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 29 novembro
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/29/pdfs/BOE-A-2019-17226.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191014/AnuncioG2018-011019-0003_gl.html