Premio Gloria Fortes de Poesía Nova 2020

30 Out 2019

A Fundación Gloria Fortes convoca o Premio Gloria Fortes de Poesía Nova 2020.

Este premio está dirixido a poetas e poetisas de calquera nacionalidade, de idades comprendidas entre os 16 e os 25 anos, con libros escritos en lingua castelá non premiados anteriormente en ningún outro concurso.

Os orixinais, con liberdade de tema e forma e coa advertencia de que non é un premio de poesía infantil, deberán ser inéditos na súa totalidade e ter unha extensión non inferior a 500 versos nin superior a 700.

Enviarase un só exemplar, en folios impresos por unha soa cara, debidamente numerados e encadernados, cosidos ou grampados. O envío tamén poderá realizarse por correo electrónico.

Os libros presentados deberán ir acompañados dos datos do autor con indicación do seu domicilio e teléfono e e-mail e dunha breve nota biográfica xunto cunha copia do carné de identidade como acreditación da idade esixida.

O prazo de admisión estará aberto ata o 31 de decembro de 2019 (terase en conta o cuño de correos).

Requisitos
Poderán concorrer poetas e poetisas de calquera nacionalidade, de idades comprendidas entre os 16 e os 25 anos (cuxa idade non sexa inferior a 16 nin superior a 25 anos o 31 de decembro de 2019), con libros escritos en lingua castelá non premiados anteriormente en ningún outro concurso.

Dotación
O premio consistirá nunha dotación de 300 euros e a edición do libro, publicado por Edicións Torremozas na Colección "Gloria Fortes".

http://www.gloriafuertes.org/index.php/lafundacion/premio-gloria-fuertes-poesia-joven