Axudas para a formalización de contratos predoutorais

24 Out 2019

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades convoca axudas para a formalización de contratos predoutorais por período máximo de catro anos. Cando o beneficiario sexa unha persoa con discapacidade, os contratos terán unha duración máxima de seis anos.

Convócanse 850 axudas das que 17 delas resérvanse a estudantes cunha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. Os contratos  predoutorales teñen establecida unha contía mensual 1.151,97 euros mensuais os dous primeiros anos, 1.234,25 euros mensuais o terceiro ano e 1.542,82 euros mensuais o cuarto ano e dúas pagas extraordinarias cada ano.

Requisitos
Poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas que se atopan en posesión do título de grao e que están matriculados nun programa de doutoramento nunha universidade española no curso 2019-2020, no momento de presentación das solicitudes.

Alternativamente, os solicitantes poderán acreditar que no momento de presentación das solicitudes atópanse en posesión do título de máster ou están matriculados no curso 2019-2020 nun máster universitario oficial que de acceso a un programa de doutoramento no curso 2020-2021, de acordo coa ordenación académica aplicable.

O proceso de selección consta de dúas fases:

Na primeira fase, xunto á solicitude presentarase: Certificación académica persoal dos estudos realizados.

Na segunda fase, cumprimentarase nos formularios dispoñibles na sede electrónica:
- Traxectoria académica e profesional da persoa que opta ao contrato  predoctoral  FPU.
- Currículo vitae e achega ao plan de formación do director/a de a tese doutoral.
- Historial científico do últimos cinco anos do grupo investigador receptor.
- Memoria do proxecto formativo que inclúa a tese doutoral, cun máximo de tres mil palabras.
- Acreditación da matrícula nun programa de doutoramento no curso 2019- 2020.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 14 de novembro de 2019 ás 14 horas.

Máis Información: https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/22/pdfs/BOE-B-2019-44783.pdf

As dúbidas ou consultas serán atendidas en notamedia.uni@ciencia. gob.es