Convocadas 37 prazas do Corpo Carrera Diplomática do Estado.

09 Set 2019

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boe.es do 7 de setembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/07/pdfs/BOE-A-2019-12875.pdf