Queres estudar Arte Dramática?

13 Mai 2019

Abrese o prazo ata o 7 de xuño para inscribirse na proba de acceso ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2019/20.

Requisitos
- Título de bacharelato ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
- As persoas que queiran optar á proba de acceso e que, sendo maiores de 18 anos, non cumpran os requisitos xerais de titulación deberán acreditar que posúen os coñecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas mediante a realización dunha proba o día 17 de xuño no IES As Fontiñas, Santiago de Compostela.

Inscrición
As solicitudes deberán realizarse de maneira telemática cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365) e tamén se poderá formalizar a inscrición directamente na Secretaría da Escola superior de Arte Dramática de Galicia.

Data da proba
As probas específicas de acceso comezarán o día 1 de xullo na sede da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia,

Máis información no DOG do 13 de maio de 2019 e en http://www.esadgalicia.com