Queres estudar ensinanzas superiores de Deseño?

13 Mai 2019

Abrese o prazo ata o día 7 de xuño para inscribirse na proba de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/20.

Requisitos
- Título de bacharelato ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
- As persoas que queiran optar á proba de acceso e que, sendo maiores de dezaoito anos non cumpran os requisitos xerais de titulación, deberán acreditar que posúen os coñecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas mediante a realización dunha proba o día 17 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

Acceso directo
Poderá acceder ás ensinanzas superiores de Deseño sen necesidade de realizar a proba específica de acceso quen estea en posesión dun título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño.

Inscrición para realizar as probas
As solicitudes deberán realizarse de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 https://sede.xunta.gal/chave365. Tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das escolas de arte e superiores de deseño ata o día 7 de xuño.

Data da proba
As probas específicas de acceso levaranse a cabo o día 3 de xullo na EASD Pablo Picasso da Coruña.

Máis información no DOG do 13 de maio de 2019 e en http://www.edu.xunta.es/portal/taxonomy/term/209/all