XI Premio de Poesía Nova RNE

08 Mar 2019

RTVE, coa colaboración da Fundación  Montemadrid, convoca o XI Premio de Poesía Nova RNE para autores que non teñan máis de 30 anos na data de peche da convocatoria.

As obras, de tema libre, deberán contar cun mínimo de 500 versos. Presentaranse obrigatoriamente en formato escrito e dixital (é obrigatorio o envío das obras nos dous formatos: escrito e dixital):
- En formato escrito en papel, grampadas ou encadernadas debidamente, por duplicado, en  DIN-A4, escritas a máquina ou en computador a dobre espazo e por unha soa cara. Na portada deberá constar o nome da obra e o pseudónimo. Admitiranse só os que fagan constar no cuño o seu envío antes das 24 horas do 1 de maio de 2019. Enviaranse nun sobre pechado á dirección:
  Programa “La estación azul”
  Radio Nacional de España
  Avda. de la Radio y Televisión nº 4
  Prado del Rey
  28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Neste sobre deberá figurar claramente que opta ao Premio de Poesía Nova  RNE - Fundación  Montemadrid. No exterior de leste sobre deberá constar o nome da obra e o pseudónimo. Dentro deste sobre deberá ir outro sobre pechado coa plica, onde deben constar os datos persoais do autor: nome e apelidos, dirección e teléfono de contacto, fotocopia do DNI e unha breve nota  biobibliográfica.
- En formato dixital (pdf), co título da obra e o pseudónimo, e sen ningún tipo de dato persoal, ao correo: concursopoesia.rnemontemadrid@rtve.es

Dotación:  a obra premiada será editada e distribuída pola editorial  Pre-Textos. O gañador terá dereito a recibir 25 exemplares da súa obra.

Prazo:  ata o 4 de maio de 2019

Máis información https://www.fundacionmontemadrid.es/convocatoria/premio-de-poesia-joven-rne-fundacion-montemadrid/

#sebuscanpoetas