Deseño orixinal de Sofía Rodríguez Duarte Deseño orixinal de Sofía Rodríguez Duarte

Premio de poesía Carme Villaverde

19 Feb 2019

O Instituto Nº1 de Ordes, en colaboración co Departamento de Lingua e Literatura Galegas, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega e a Biblioteca do centro, convoca a sexta edición do Premio de Poesía, en lembranza da profesora Carme Villaverde Raña.

BASES:
1- Poderán participar alumnos e alumnas de ESO, Bacharelato, ESA e Ciclos Formativos que cursen estudos en Galicia e non teñan cumpridos 20 anos a 31 de decembro de 2019.
2- Presentaranse tres composicións, con liberdade de metro e rima. Deberán ser orixinais, inéditas e escritas en lingua galega.
3- Remitiranse cinco exemplares en papel en formato DIN A-4.
Só se fará constar o título da obra e un pseudónimo. En sobre a parte, pechado e co título da obra e o pseudónimo no exterior, incluiranse os datos persoais do autor: nome e apelidos, enderezo, teléfono de contacto, idade, curso e centro onde estuda.
4- As obras deberán ser enviadas ao
“ VIII Premio de poesía Carme Villaverde“
IES Nº1 de Ordes, Rúa Nicolás del Río, s/n
15680 Ordes,  A Coruña
5- Concederase un único premio de 400 euros. Se o xurado o considera oportuno, pola baixa calidade das obras presentadas, o premio poderá ser declarado deserto. A decisión do xurado é inapelable.
6- O xurado estará formado por profesorado de lingua e literatura.
7- O prazo de presentación estará aberto ata o 3 de maio de 2019 ás 14:00 horas.
8- O veredito do xurado darase a coñecer o día 10 de maio de 2019 ás 12:00 horas. Comunicaráselle persoalmente ao premiado.
9- A entrega do premio terá lugar nun acto que se celebrará na Casa da cultura de Ordes a día 24 de  maio ás 19:00 horas.
10- A obra gañadora será publicada na revista do centro "Para iso, para nós".

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1ordes/node/801