...para non perderse na ABAU...

30 Xan 2019

Si estás cursando 2º de bacharelato e queres acceder á universidade, aquí podes informarte sobre a ABAU... Avaliación de Bacharelato para o Acceso ás ensinanzas Universitarias

No curso 2018/2019 realizaranse dúas convocatorias da proba de ABAU:

   Xuño: mércores 12, xoves 13 e venres 14
   Xullo: mércores 10, xoves 11 e venres 12

A superación da Parte Obrigatoria da proba ABAU terá validez indefinida.
Os estudantes poderán presentarse a Parte Obrigatoria da proba ABAU en sucesivas convocatorias para mellorar a súa cualificación; neste caso deberán examinarse da totalidade das materias que configuran a Parte Obrigatoria da ABAU.
Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que sexa superior á anterior.

Aos efectos da súa ponderación, as cualificacións das materias troncais de opción na Parte Voluntaria da ABAU e a da materia troncal de modalidade na Parte Obrigatoria da ABAU, terán validez para o acceso á universidade durante os dous cursos académicos seguintes á superación destas.

Como se califica e como se calcula a nota de corte?: http://ciug.gal/PDF/cualifabau18.pdf

Estructura da proba: http://ciug.gal/PDF/estabau18.pdf

Ponderación de materias: http://ciug.gal/PDF/pond19.pdf

Exames de cursos pasados: http://ciug.gal/exames.php

Máis información:   http://ciug.gal/index.html