Premio Gloria Fuertes de poesía Nova 2019

03 Dec 2018

A Fundación Gloria Fuerte convoca o Premio Gloria Fuertes de poesía Nova 2019

Poderán concorrer ao mesmo poetas e poetisas de calquera nacionalidade, de idades comprendidas entre os 16 e os 25 anos (cuxa idade non sexa inferior a 16 nin superior a 25 anos o 31 de decembro de 2018), con libros escritos en lingua castelá non premiados anteriormente en ningún outro concurso.
 
Os orixinais, con liberdade de tema e forma, e coa advertencia de que non é un premio de poesía infantil, deberán ser inéditos na súa totalidade e ter unha extensión non inferior a 500 versos nin superior a 700.
 
Enviarase un só exemplar, en folios impresos por unha soa cara, debidamente numerados e encadernados, cosidos ou grampados. O envío tamén poderá realizarse por correo electrónico.
 
Os libros presentados deberán ir acompañados dos datos do autor ou autora con indicación do seu domicilio e teléfono e e-mail, e dunha breve nota biográfica xunto cunha copia do carné de identidade como acreditación da idade esixida na base 1ª. Os participantes aceptan a política de privacidade que aparece na páxina web da fundación Gloria Fortes.
 
O envío farase a:
Fundación Gloria Fortes
Apartado 19186
28080 Madrid
ou por correo electrónico a fundacion@gloriafuertes.org
indicando no sobre ou no asunto: "Para o Premio Gloria Fortes de Poesía Nova".

O prazo de admisión quedará pechado o 31 de decembro de 2018 (terase en conta o cuño de correos).
 
O premio "Gloria Fortes" de Poesía Nova consistirá nunha dotación de 300 euros e a edición do libro, publicado por Edicións  Torremozas na Colección "Gloria Fortes". Edicións  Torremozas resérvase os dereitos da primeira edición (ata 500 exemplares). En caso de posteriores edicións, estas serán obxecto de contrato entre a editorial e o seu autor.
 
O Xurado estará composto por especialistas en poesía cuxo nomee darase a coñecer no momento de facerse público o fallo, que será inapelable.
 
http://www.gloriafuertes.org/index.php/premio-gloria-fuertes-poesia-joven