1 técnico/a de atención ao Museo Arqueolóxico Aberto de Carnota.

18 Xul 2018

CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A DE ATENCIÓN AO MUSEO ARQUEOLÓXICO ABERTO DE CARNOTA

Por resolución da Alcaldía de data 11/07/2018 aprobáronse as bases para a contratación de persoal laboral temporal dun/ha técnico/a de atención ao Museo Arqueolóxico Aberto de Carnota.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo, no prazo de cinco (5) días hábiles dende a publicación deste anuncio no BOP (BOP do 16/07/2018), poderán presentar a solicitude no Rexistro Xeral do Concello de Carnota, sen prexuízo do establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común.

O texto íntegro das bases está ao dispor do público na páxina dixital da Corporación (carnota.gal) e nas oficinas municipais.

Información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/07/16/2018_0000005258.pdf