Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Axudas á mocidade

12 Mar 2018

O Plan Estatal 2018-2021 estrutúrase nos seguintes programas:

1. Programa de  subsidiación de préstamos convidos.
2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
3. Programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual.
4. Programa de fomento do parque de vivenda en aluguer.
5. Programa de fomento de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas.
6. Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.
7. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural.
8. Programa de axuda aos mozos/as.
9. Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade.

Programa de axuda á mocidade

Este programa regula dúas opcións de axudas para os mozos:
1. Axuda para o aluguer de vivenda habitual e permanente.
2. Axuda para a adquisición de vivenda habitual e permanente localizada nun municipio de pequeno tamaño.

Requisitos:
a) Ser titular ou estar en condicións de subscribir un contrato de arrendamento de vivenda.
b) Ter menos de trinta e cinco anos no momento de solicitar a axuda.
c) Que a vivenda arrendada ou a arrendar, constitúa ou vaia a constituír a residencia habitual e permanente do arrendatario.
d) Que as persoas que teñan o seu domicilio habitual e permanente na vivenda arrendada, consten ou non como titulares do contrato de arrendamento, teñan, en conxunto, uns ingresos iguais ou inferiores a tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples ( IPREM).
Devandito limiar será de catro veces o  IPREM se se trata dunha familia numerosa de categoría xeral ou de persoas con discapacidade e de 5 veces o  IPREM cando se trate de familias numerosas de categoría especial ou de persoas con discapacidade.
e) Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento o sexa por unha renda igual ou inferior a 600 euros mensuais.
f) Que a vivenda esté nun municipio de pequeno tamaño cunha poboación residente inferior aos 5.000 habitantes.

A contía da axuda ao aluguer será de ata o 50 % da renda mensual que deba satisfacer o beneficiario polo aluguer da súa vivenda habitual e permanente para os primeiros 600 euros.
A contía da axuda á adquisición de vivenda será de ata 10.800 euros por vivenda, co límite do 20 % do prezo de adquisición da vivenda.

A axuda ao aluguer concederase aos beneficiarios polo prazo de tres anos.

O prazo para solicitar as axudas abrirase coa convocatoria que fagan as Comunidades Autónomas.

Máis información no BOE do 10 de marzo de 2018