Prazas de Policía Local

03 Xan 2018

Prazas de Policía Local

O Concello de Boadilla del Monte (Madrid) convoca Oito prazas de Policía Local.

No «Boletín Oficial da Comunidad de Madrid», número 294, do 11 de decembro de 2017, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover: Oito prazas de Policía Local, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Servizos Especiais e clase de Policía Local, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.

Unha praza de Policía Local, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Servizos Especiais e clase de Policía Local, mediante o sistema de concurso, en quenda de mobilidade sen ascenso.

Así mesmo as bases xerais que regulan os procesos selectivos publicáronse integramente no «Boletín Oficial da Comunidad de Madrid» número 123, do 25 de maio de 2005.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado». Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín Oficial da Comunidad de Madrid» ou no taboleiro de edictos do Concello de Boadilla del Monte.

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-67.pdf