Concurso -oposición para prazas de distintas categorías

03 Xan 2018

Concurso -oposición para prazas de distintas categorías

 

A Deputación Foral de Bizkaiaconvoca 15 prazas distribuídasen tres categorías:

Sete prazas de Axudantes Técnicos de Biblioteca.

Seis prazas de Axentes Forestais.

Dúas prazas de Delineantes.

A Deputación Foral de Bizkaiaconvoca seis prazas. No «Boletín Oficial de Bizkaia» número 237, do 14 de decembro de 2017, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Seis prazas de Axentes Forestais, pertencentes á escala de Administración Especial, subescalatécnica e clase técnico auxiliar, mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre.

Sete prazas de Axudantes Técnicos de Biblioteca, pertencentes á escala de Administración Especial, subescalade servizos especiais e clase cometidos especiais, mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre (5 prazas) e en promoción interna (2 prazas).

Dúas prazas de Delineantes, pertencentes á escala de Administración Especial, subescalatécnica e clase técnico auxiliar, mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre.

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no «Boletín Oficial do Estado». Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín Oficial de Bizkaia», na páxina web da Deputación Foral de Bizkaiae/ou no seu taboleiro de anuncios.

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-63.pdf