Lingua de namorar 2017: Votacións

14 Feb 2017

logoxunta2logo rix

As persoas que queiran participar como votantes deben cubrir este formulario. Cada usuario/a poderá votar por un máximo de tres mensaxes en cada unha das categorías de idade.
 
Deben identificar as mensaxes co número e o título.
 


Categoría A


Categoría B

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Termos da licenza

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos se incorporarán a un ficheiro do que é responsable a Consellería de Política Social.

O titular dos datos consinte a comunicación destes a organizacións ou persoas directamente relacionadas co órgano responsable do ficheiro e a súa publicación nos termos contidos neste documento.

Non haberá máis cesións de datos agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o previse.

A persoa interesada pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no seguinte enderezo: Edificio administrativo de San Lázaro, s/n, 3º andar, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña; ou no enderezo electrónico lopd.xuventude@xunta.es.

Cando a persoa solicitante facilite datos dunha terceira persoa, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será a encargada de informar do contido desta cláusula á persoa titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no devandito ficheiro; no caso dos/das menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para eles/elas.