Programa de formación para o emprego xuvenil na economía dixital

06 Feb 2017

A Entidade Pública Empresarial Red.es convoca as axudas do programa de formación para o emprego xuvenil na economía dixital.

Beneficiarios:
Entidades sen actividade de mercado regular, asociacións ou fundacións que non desenvolvan unha actividade de mercado regular. Entidades con actividade de mercado regular, calquera tipo de persoa xurídica que desenvolva unha actividade de mercado regular.
Devanditos solicitantes deben estar legalmente constituídos, polo menos, desde ante da data de publicación no Boletín Oficial do Estado da convocatoria correspondente, executar proxectos profesionais relacionados coas TIC ou a Economía Dixital

Tipos de axudas:
1. Axudas para actividades formativas: inclúense as actuacións de orientación, formación e a realización das prácticas non laborais descritas nas bases sexta, sétima e oitava respectivamente.
2. Axudas para a inserción laboral: As actuacións de inserción laboral consisten na contratación por conta allea dos destinatarios finais que finalizasen os proxectos formativos, ou a súa alta como traballadores autónomos, en postos relacionados coas TIC e a Economía Dixital.

Oprazopara presentar solicitudes estará aberto ata o14 de marzo de 2017

Bases:http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-579.pdf
Convocatoria:http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-B-2017-5135.pdf

http://www.red.es/redes/