VI Certame de Curtametraxes DEcortoAN Xuventude 2016-17

15 Nov 2016

Convocado oVI Certame de Curtametraxes DEcortoAN Xuventude 2016-17

Poderán participar todos os realizadores cinematográficos nados ou residentes no territorio español, cuxa idade non supere os 35 anos ao 15 de febreiro de 2017. Así mesmo, poderán participar realizadores nados ou residentes no territorio español cuxa idade supere os 35 anos, a condición de que as obras traten unha temática explicitamente xuvenil.
Será válida a presentación de traballos tanto de forma individual como en grupo, podendo presentar cada realizador ou grupo un máximo de dous traballos nesta convocatoria.

O tema dos traballos será libre, tanto en xénero de ficción argumental como en documental ou animación. Os participantes presentarán as súas obras en formato CD, DVD ou dixital. O tamaño do arquivo da curtametraxe enviada por vía telemática non poderá superar os 2 Gb.

Os diálogos das curtametraxes deberán estar en español. No caso de que se presenten noutro idioma deberán incorporarse os subtítulos en español pegados na curtametraxe.

Deberá achegarse a seguinte documentación na presentación dos traballos:
Fotocopia do DNI do/a director/a ou, no seu caso, directores/as.
Breve dossier con información sobre a rodaxe, equipo técnico e humano, así como outras informacións adicionais: ficha técnica, argumento, localizacións exteriores, sinopses, etc.
Cartel ou algunha fotografía representativa do curto.

As obras presentadas non poderán ter unha duración superior a 25 minutos.

Premios:
Premio Fundación Caixa Rural de Xaén á mellor curtametraxe, dotado con1.000 €
Premio Cruzcampo á mellor curtametraxe local, dotado con 200 €.
Accésit 'Deán Praza Bar' para curtametraxe local, dotado con 100 €.
Para optar aos dous últimos premios os traballos deberán pertencer a autor ou autores nados ou residentes na cidade de Xaén. Tamén poderán concorrer aos devanditos premios as curtametraxes con localizacións reconocibles rodados en Xaén capital.

Oprazopara presentar obras estará aberto ata o 15 de febreiro de 2017

Máis información