IV Foro Aberto do Tempo Libre

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a que os datos persoais recollidos se incorporarán a un ficheiro do que é responsable a Consellería de Traballo e Benestar.

A persoa titular dos datos consinte a comunicación dos mesmos a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a publicación dos mesmos nos termos contidos no presente documento.

Non haberá máis cesións de datos agás a outras Administracións Públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha Lei o previra.

A persoa interesada pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3º andar-15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es.

Cando a persoa solicitante facilite datos dunha terceira persoa, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será a persoa encargada de informar do contido desta cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no devandito ficheiro, no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para os/as mesmos/as.

Powered by BreezingForms