Quérete. Referentes estratéxicos.

Internacionais:


- Orientacións técnicas internacionais sobre Educación en sexualidade. Enfoque baseado en evidencias orientado á escola, docentes e educadores da saúde. Organización das Nacións Unidas para  Educación,  Ciencia e Cultura. 2010

- Pautas e actividades para un enfoque integrado cara a unha educación en sexualidade, xénero, VIH e dereitos humanos 

- Guía operativa para programas de educación sexual para xóvenes 

- Saúde Sexual para o Milenio. Declaración e documento técnico. Organización Panamericana da Saúde. OMS 2009 (pendiente del documento en pdf)

- Programas escolares de Educación Sexual. Análisis de costos e a relación  costo-beneficio en seis países. Organización das Nacións Unidas para a Eduación, a Ciencia e a Cultura. 

- Factores do éxito: Estudos de casos de programas nacionais de Educación Sexual. Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura

 

Europeo:

- Estándares de Educación Sexual para Europa. Organización Mundial da Saúde. 2010

- Homofobia e discriminación por motivos de orientación sexual e identidade de xénero nos Estados membros da Unión Europea. 2009. Axencia de Dereitos Fundamentais da Unión Europea (FRA) 2009

 

Estatal:

- Estratexia Nacional de Saúde e Reproductiva. Ministerio de Sanidade Política Social e Igualdade. 2011 

- II Plan Extratéxico Nacional de Infancia e Adolescencia 2013-2016. Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.  2013

- Documento de bases para unha política de Xuventude INJUVE. Consello da Xuventude de España. 2010 

- Educación para a sexualidade con bases científicas. Recomendación dun grupo internacional de expertos 

 

Autonómico:

- Programa de Educación Afectivo-Sexual para Asturias. Documento marco 

- Coeducación Afectivo-Emocional e Sexual