Albergues e residencias Imprimir

 

 

 

Residencias


A Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, por medio da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, dispón de instalacións que durante o curso académico funcionan como residencias xuvenís. Como é habitual as ditas instalacións póñense a disposición dos mozos/as estudantes, reservando un 9% das prazas para a mocidade traballadora.
As instalacións a disposición dos mozos e mozas residentes durante o curso académico ofrecen aloxamento e mantenza, nelas desenvólvese unha serie de actividades e convivencias educativas a través das que se intenta fomentar valores sociais, culturais e deportivos.

As Residencias:

lugflorentinoaltamar

 

Convocatoria para o curso académico 2015/16: 223 prazas. 

(Orde do 27 de abril de 2015, DOG do 8 de maio de 2015)

 

Cidade

Residencia

Estudantes

Traballadores/as

Lugo

Centro Residencial Xuvenil “LUG”

74

7

Ourense

Florentino L. Cuevillas

55

5

Vigo

Altamar

94

8

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Estará aberto dende o 9 de maio ata o 27 de maio de 2015.
As solicitudes descárganse ou realízanse telematicamente dende a sede electrónica da xunta https://sede.xunta.es, entrando no procedemento BS303B para estudantes e BS303D para traballadores/as.

REQUISITOS XERAIS:
- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
- Non ter perdido a condición de residente por causa imputable a persoa solicitante.
-Ter os 16 anos cumpridos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2015.
A mocidade estudante, ademais:
- Cursar estudos de ciclos formativos de grao medio, de bacharelato, de ciclos formativos de grao superior, estudos universitarios tendentes á obtención de título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.
- Que no concello onde radique a súa residencia familiar non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante. Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios, nos que o/a solicitante non acade a nota de corte ou puntuación académica mínima esixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia familiar.
A mocidade traballadora tamén deberán cumprir os seguintes:
- Que o lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia familiar da persoa solicitante.
- No caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida terá que ter unha duración mínima de 3 meses a contar dende a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
- No caso de ser unha persoa traballadora autónoma por conta propia, será necesario que estea dada de alta no Réxime de traballadores/as autónomos/as da Seguridade Social, con anterioridade á publicación da presente convocatoria.

Prezo: mensual: 324 €

PERÍODO DA ESTADÍA:
O período máximo de estadía das persoas beneficiarias será de 11 meses e estará comprendido entre o 1 de setembro de 2015 e o 31 de xullo de 2016. Exceptúanse os períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa.
As persoas beneficiarias que teñan a condición de estudantes, iniciarán e finalizarán a súa estadía na residencia coincidindo co curso académico no que estiveran matriculadas (respectando sempre o período máximo antes indicado) e en todo caso concluirán a súa estadía co remate dos estudos desenvolvidos.
En calquera caso as persoas beneficiarias deberán iniciar a súa estadía na residencia como prazo máximo o 15 de outubro.

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS NA RESIDENCIA LUG DE LUGO

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS NA RESIDENCIA ALTAMAR DE VIGO

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS NA RESIDENCIA FLORENTINO LÓPEZ CUEVILLAS

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS NA RESIDENCIA LUG DE LUGO

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS NA RESIDENCIA ALTAMAR DE VIGO

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS NA RESIDENCIA FLORENTINO CUEVILLAS DE OURENSE

 

 

RELACIÓN DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS NAS RESIDENCIAS XUVENÍS DA DIRECCION  XERAL DE XUVENTUDE 2015-2016

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS NA RESIDENCIA ALTAMAR DE VIGO

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS NA RESIDENCIA XUVENIL FLORENTINO CUEVILLAS DE OURENSE

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS NA RESIDENCIA XUVENIL LUG DE LUGO

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS NA RESIDENCIA ALTAMAR DE VIGO

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS NA RESIDENCIA LUG DE LUGO

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS NA RESIDENCIA FLORENTINO CUEVILLAS DE OURENSE

Residencias Xuvenís en España


Residencias xuvenís en España 2015

 

Albergues


Seguro que nalgunha ocasión escoitaches esa historia do esquío que podía ir dende Xibraltar  aos Perineos saltado de póla en póla sen ter necesidade de pisar o chan. Agora, ese mítico verxel xa non existe, pero si poderás percorrer o país de cabo a rabo indo de albergue en albergue. Esta modalidade, moito máis barata e accesible que o turismo de hotel, adáptase ás túas necesidades. Non só pon á túa disposición un aloxamento digno a un prezo á altura dos teus ingresos, senón que ademais as súas características fan que vivas unha experiencia única e compartida, na que atoparás tanto unha ampla oferta de actividades como unhas paraxes cheas de encanto e historia.

 Para iso, non só necesitarás ter ganas de divertirte, unha vontade, provista de bo calzado e mochila, que te leve a desfrutar de cada quilometro da viaxe; tamén precisarás un carné: o carné de alberguista.

 Obtendo este carné, que está recoñecido internacionalmente, poderás beneficiarte de todos os descontos, nacionais e internacionais, aplicados, participar en concursos e formar parte dunha extensa rede. Lembra que podes escoller entre os máis de 260 albergues existentes en España e máis de 4 000 no resto do mundo. É dicir, os albergues están preto de ti, pero tamén preto de todo o mundo. Aprovéitao!


Se o que queres é viaxar por Galicia, os albergues dos que dispós son os seguintes:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioCA05-240415-0001_gl.pdf