Albergues e residencias Imprimir

 

Residencias


A Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, por medio da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, dispón de instalacións que durante o curso académico funcionan como residencias xuvenís. Como é habitual as ditas instalacións póñense a disposición dos mozos/as estudantes, e reservando  reservando un 9% das prazas para a mocidade traballadora.

Convócanse para o curso académico 2013/14, en réxime de concorrencia competitiva, 225 prazas. A convocatoria de prazas está publicada no DOG Nº 121 ,Xoves 27 de xuño 2013

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos procedementos BS303B, BS303D

As instalacións a disposición dos mozos e mozas residentes durante o curso académico ofrecen aloxamento e mantenza, nelas desenvólvese unha serie de actividades e convivencias educativas a través das que se intenta fomentar valores sociais, culturais e deportivos. Para solicitar praza nalgunha destas residencias,

As Residencias:

lugflorentinoaltamar

 

Cidade

Residencia

Estudantes

Traballadores/as

Lugo

Centro Residencial Xuvenil “LUG”

69

7

Ourense

Florentino L. Cuevillas

50

5

Vigo

Altamar

86

8

 

Prazo de presentación de solicitudes:

Estará aberto dende o 28 de xuño ata o 15 de xullo de 2013.

Período da estancia:

O período máximo de estancia das persoas beneficiarias será de 11 meses e estará comprendido entre o 1 de setembro de 2013 e o 30 de xuño de 2014.

En calquera caso as persoas beneficiarias deberán iniciar a súa estancia na residencia como prazo máximo o 15 de outubro

REQUISITOS XERAIS:

- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.

- Que teñan cumpridos os 16 anos e non superen os 30 anos de idade na data de 31 de decembro de 2013.

- Non ter perdido a condición de residente por causa imputable a persoa solicitante.

Para mozos e mozas estudantes, ademais:

- Cursar estudos de ciclos formativos de grao medio, de bacharelato, de ciclos formativos de grao superior, estudos universitarios tendentes á obtención de título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.

- Que no concello onde radique a súa residencia familiar non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante. Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios, nos que o/a solicitante non acade a nota de corte ou puntuación académica mínima esixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia familiar.

Para mozos e mozas traballadores/as tamén deberán cumprir os seguintes:

- Que o lugar de traballo teña o enderezo nunha provincia distinta ao lugar de residencia familiar da persoa solicitante.

- No caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida terá que ter unha duración mínima de 9 meses a contar dende a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

- No caso de ser unha persoa traballadora autónoma por conta propia, será necesario que estea dada de alta no Réxime de traballadores/as autónomos/as da Seguridade Social, cunha antelación mínima de 3 meses á publicación da presente convocatoria.

Colaboradores Bolseiros nas Residencias da Dirección Xeral de Xuventude

 

Albergues


Seguro que nalgunha ocasión escoitaches esa historia do esquío que podía ir dende Xibraltar  aos Perineos saltado de póla en póla sen ter necesidade de pisar o chan. Agora, ese mítico verxel xa non existe, pero si poderás percorrer o país de cabo a rabo indo de albergue en albergue. Esta modalidade, moito máis barata e accesible que o turismo de hotel, adáptase ás túas necesidades. Non só pon á túa disposición un aloxamento digno a un prezo á altura dos teus ingresos, senón que ademais as súas características fan que vivas unha experiencia única e compartida, na que atoparás tanto unha ampla oferta de actividades como unhas paraxes cheas de encanto e historia.

 Para iso, non só necesitarás ter ganas de divertirte, unha vontade, provista de bo calzado e mochila, que te leve a desfrutar de cada quilometro da viaxe; tamén precisarás un carné: o carné de alberguista.

 Obtendo este carné, que está recoñecido internacionalmente, poderás beneficiarte de todos os descontos, nacionais e internacionais, aplicados, participar en concursos e formar parte dunha extensa rede. Lembra que podes escoller entre os máis de 260 albergues existentes en España e máis de 4 000 no resto do mundo. É dicir, os albergues están preto de ti, pero tamén preto de todo o mundo. Aprovéitao!


Se o que queres é viaxar por Galicia, os albergues dos que dispós son os seguintes: