Albergues e residencias

Residencias


A Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, por medio da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dispón de instalacións que durante o curso académico funcionan como residencias xuvenís. Como é habitual as ditas instalacións póñense a disposición dos mozos/as estudantes, reservando un 9% das prazas para a mocidade traballadora e  resérvase tamén un 9% para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen.
As instalacións a disposición dos mozos e mozas residentes durante o curso académico ofrecen aloxamento e mantenza, nelas desenvólvese unha serie de actividades e convivencias educativas a través das que se intenta fomentar valores sociais, culturais e deportivos.

LUGO         OURENSEVIGO

  


Convocatoria para o curso académico 2018/19: 220 prazas.
Orde do 30 de maio de 2018, DOG. Núm 80 do mércores 27 de abril de 2018

 

Cidade

Residencia

Estudantes

Traballadores/as

Violencia xénero

Lugo

Centro Residencial Xuvenil “LUG”

60

7

7

Ourense

Florentino L. Cuevillas

45

5

5

Vigo

Altamar

75

8

8

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Prazo para presentar solicitudes: aberto ata o 12 de xullo de 2018
Procedemento BS303B para estudantes e BS303D para traballadores/as.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 https://sede.xunta.gal/chave365  

REQUISITOS XERAIS:
- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
- Non ter perdido a condición de residente por causa imputable a persoa solicitante.
-Ter os 16 anos cumpridos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2018.
A mocidade estudante, ademais:
- Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato,  estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.
Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios, nos cales o/a solicitante non acade a nota de corte ou puntuación académica mínima esixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia habitual.
- Que no concello onde radique a súa residencia habitual non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante.
A mocidade traballadora tamén deberán cumprir os seguintes:
- Que o lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia habitual da persoa solicitante.
- No caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida terá que ter unha duración mínima de 3 meses contados desde a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
- No caso de ser unha persoa traballadora por conta propia, será necesario que estea dada de alta no réxime de traballadores/as autónomos/as da Seguridade Social, con anterioridade á publicación da presente convocatoria.

Prezo:
a) Habitación dobre: 324 € por residente e mes.
b) Habitación cuádrupla: 250 € por residente e mes.

PERÍODO DA ESTADÍA:
O período máximo de estadía das persoas beneficiarias será de 11 meses e estará comprendido no período establecido para o curso académico 2018-2019, exceptúanse os períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa.
As persoas beneficiarias que teñan a condición de estudantes, iniciarán e finalizarán a súa estadía na residencia coincidindo co curso académico no que estiveran matriculadas (respectando sempre o período máximo antes indicado) e en todo caso concluirán a súa estadía co remate dos estudos desenvolvidos.
En calquera caso as persoas beneficiarias deberán iniciar a súa estadía na residencia como prazo máximo o 31 de outubro.

Lugo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii
Ourense: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas
Vigo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar

 

RESOLUCIÓNS:

Residencia Altamar (Vigo):

Relación provisional admitidos residencia Altamar

Relación definitiva de admitidos na residencia Altamar

 

Residencia LUG (Lugo):

Relación provisional admitidos residencia LUG

Resolución pola que se aproba a relación definitiva

Relación definitiva de admitidos na residencia LUG

 

Residencia Florentino López Cuevillas (Ourense):

Relación provisional admitidos residencia Florentino L. Cuevillas

Resolución pola que se aproba a relación definitiva

Relación definitiva admitidos residencia Florentino L. Cuevillas

 

Persoas colaboradoras bolseiras nas residencias de Xuventude

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca prazas para persoas colaboradoras-bolseiras nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2018/2019.

Prazas:
Lugo. Centro Residencial Xuvenil LUG: 4 prazas.
Ourense. Florentino L. Cuevillas: 5 prazas.
Vigo. Altamar: 6 prazas.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de setembro de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS303C

Máis información no DOG do 7 de agosto de 2018.

Residencia Florentino López Cuevillas (Ourense):

Relación provisional de solicitudes para cubrir prazas de persoas colaboradoras-bolseiras.

Resolución pola que se aproba a relación provisional

Resolución pola que se aproba a relación definitiva

Relación definitiva de persoas colaboradoras-bolseiras

 

Residencia LUG (Lugo):

Relación provisional de solicitudes para cubrir prazas de persoas colaboradoras-bolseiras.

Resolución e relación definitiva de persoas colaboradoras bolseiras.

 

Residencia Altamar (Vigo):

Relación provisional de solicitudes para cubrir prazas de persoas colaboradoras-bolseiras

Resolución e relación definitiva de persoas colaboradoras bolseiras

 

Albergues


A Rede de Albergues Xuvenís de Galicia está constituída por todos os albergues xuvenís situados dentro do territorio da comunidade autónoma, ben de titularidade da Xunta de Galicia ou de calquera outra administración pública, ou ben de titularidade de persoas físicas ou xurídicas privadas sempre que, neste último caso, estean inscritos no rexistro dependente da dirección xeral.

 

Procedemento para adherirse á Rede de Albergues Xuvenís de Galicia.

 

Ademais, calquera albergue pertencente á rede pode adherirse á REAJ (Rede Española de Albergues Xuvenís). A REAJ forma parte de Hostelling International, que ofrece aloxamento de calidade a prezos asequibles en calquera lugar do mundo

 

Páxina web da REAJ 

Páxina web de Hostelling International 

 

Esta modalidade, moito máis barata e accesible que o turismo de hotel, adáptase ás túas necesidades. Non só pon á túa disposición un aloxamento digno a un prezo á altura dos teus ingresos, senón que ademais as súas características fan que vivas unha experiencia única e compartida, na que atoparás tanto unha ampla oferta de actividades como unhas paraxes cheas de encanto e historia.

 

Para iso necesitarás ter ganas de divertirte, unha vontade, provista de bo calzado e mochila, que te leve a desfrutar de cada quilómetro da viaxe e, no caso dos albergues REAJ, tamén precisarás un carné: o carné de alberguista.

 

Obtendo este carné, que está recoñecido internacionalmente, poderás beneficiarte de todos os descontos, nacionais e internacionais aplicados, participar en concursos e formar parte dunha extensa rede. Lembra que podes escoller entre os máis de 260 albergues existentes en España e máis de 4.000 no resto do mundo. É dicir, os albergues están preto de ti, pero tamén preto de todo o mundo. Aprovéitao!

 

 

Albergues REAJ

 

Gandarío

 http://reaj.com/albergues/albergue-juvenil-gandario-complexo-xuvenil-as-marinas/

 

Lug II

  http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/

 https://www.hihostels.com/es/hostels/lugo-lug-ii

 http://www.lugdous.com/

 

As Corcerizas

 http://reaj.com/albergues/albergue-rural-as-corcerizas/

 https://www.hihostels.com/es/hostels/vilar-de-varrio-as-corcerizas

 http://ascorcerizas.com/central/141118wp/

 

Equal

 http://reaj.com/albergues/equal-sociedad-cooperativa-galega/

 http://www.centroequal.com/

 

ArtSurfCamp

 

http://reaj.com/albergues/artsurfcamp-albergue-juvenil-carballo/

 http://www.artsurfcamp.com/

 

Altamar

 

http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar/

 https://www.hihostels.com/es/hostels/vigo-city

 

Florentino López Cuevillas

 http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas/

 

 

Outros Albergues

 

 

Albergue Xuvenil O Corgo

http://www.concellomuinos.com/albergue-o-corgo

 

Albergue Xuvenil da Fundación Ramón González Ferreiro

http://fundacionrgf.org/albergue/

 

Outros aloxamentos para estudantes

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioCA05-240415-0001_gl.pdf