Albergues e residencias

Residencias xuvenís


A Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, por medio da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dispón de instalacións que durante o curso académico funcionan como residencias xuvenís. Como é habitual as ditas instalacións póñense a disposición dos mozos/as estudantes, reservando un 9% para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen.

As instalacións a disposición dos mozos e mozas residentes durante o curso académico ofrecen aloxamento e mantenza, nelas desenvólvese unha serie de actividades e convivencias educativas a través das que se intenta fomentar valores sociais, culturais e deportivos.

Como consecuencia da situación de crise sanitaria motivada pola Covid-19 elaboráronse os seguintes documentos de interese para as familias e as persoas residentes nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social:

- Protocolo relativo á estadía das persoas mozas durante o curso académico 2021/2022 nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social. DESCARGAR AQUÍ.

- Aceptación de condicións de estadía e de información sobra a Covid-19 nas residencias xuvenís dependentes da Xunta de Galicia durante o curso académico 2021/2022 (Anexo VIII). DESCARGAR AQUÍ.

- Para as persoas residentes menores de idade: Aceptación de condicións de estadía e de información sobra a Covid-19 nas residencias xuvenís dependentes da Xunta de Galicia durante o curso académico 2021/2022 (Anexo VII). DESCARGAR AQUÍ.

 

 

LUGO         OURENSE VIGO

  


CONVOCATORIA CURSO 2021-2022

Convocatoria: Orde do 20 de xullo de 2021, pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas  nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2021/22 (códigos do procedemento BS303B, BS3030C e BS303D). Modificación con novo prazo para solicitar prazas vacantes publicada no DOG do 10 de novembro de 2021.

O obxecto é: convocar en réxime de concorrencia competitiva o procedemento de  adxudicación de prazas e de bolsas, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2021/22, e establecer as bases para a súa concesión.

As modalidades de adxudicación de prazas establecidas nesta orde regularanse a través dos seguintes procedementos:

a) BS303B: prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes.

b) BS303C: prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes colaboradoras bolseiras.

c) BS303D: prazas en residencias xuvenís para persoas traballadoras.

Cómpre destacar, ademais, que as residencias xuvenís obxecto desta convocatoria están adaptadas ás esixencias de seguridade e saúde derivadas da pandemia da Covid-19 e contan con protocolos específicos para o efecto.

 

Número de prazas: 

CUADRORESIDENCIAS3

Do total de prazas resérvase un 9% para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen. A distribución de prazas para esta reserva é:

CUADRORESERVAPRAZAS

Ademais, na residencia Altamar de Vigo resérvanse 2 prazas para persoas con discapacidade, adaptadas para persoas con mobilidade reducida.

 

Requisitos das persoas solicitantes:

Poderán optar ás prazas nas residencias xuvenís as persoas que reúnan os seguintes requisitos xerais:

a) Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser persoa estranxeira residente en España no momento de presentación da solicitude.

b) Non ter perdido a condición de residente en convocatorias anteriores por causa imputable á persoa solicitante.

As persoas estudantes que soliciten prazas nas residencias sen bolsas deberán reunir os seguintes requisitos específicos (código do procedemento BS303B): 

a) Ter os 16 anos cumpridos e non superar os 30 a data 31 de decembro de 2021.

b) Estar cursando estudos de bacharelato, formación profesional, ciclos formativos, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente, doutorados ou estudos de mestrados universitarios oficiais.

c) Que no concello onde radique a súa residencia habitual non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar a persoa solicitante.

Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios, nos cales a persoa solicitante non obteña a nota de corte ou puntuación académica mínima esixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia habitual.

 

As persoas traballadoras que soliciten prazas nas residencias xuvenís deberán reunir os seguintes requisitos específicos (código do procedemento BS303D):

a) Ter os 16 anos cumpridos e non superar os 30 a data 31 de decembro de 2021.

b) Que o lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia habitual da persoa solicitante.

c) Que, no caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida, teña unha duración mínima de tres meses contados desde a data na que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

d) Para o caso de ser unha persoa traballadora por conta propia, será necesario que estea dada de alta no réxime de persoas traballadoras autónomas da Seguridade Social, con anterioridade á publicación da presente convocatoria.

 

As persoas estudantes que soliciten prazas nas residencias e a concesión de bolsas como colaboradoras deberán reunir os seguintes requisitos específicos (código do procedemento BS303C): 

a) Ter os 18 anos cumpridos e non superar os 30 a data 31 de decembro de 2021. 

b) Non ter perdido a condición de persoa colaboradora bolseira da que foi beneficiaria en convocatorias anteriores, por causa imputable á persoa solicitante.

c) Non padecer defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento normal da actividade como persoa colaboradora na residencia xuvenil.

d) Ter unha renda media familiar inferior ao 150% do indicador público de renda de efectos múltiples (Iprem) do ano en curso. A dita renda media calcúlase segundo o establecido no artigo 11.2.a).

e) Ademais, as persoas beneficiarias destas bolsas teñen que cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Non poderán obter a condición de beneficiarias das subvencións aquelas persoas que non se encontren ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, ou teñan pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

 

Prezo: 

A concesión de prazas de persoas estudantes BS303B e concesión de prazas para persoas traballadoras BS303D 

De conformidade co disposto na letra d) do anexo I da Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado a cota que deberá aboar a persoa residente por mes será: 

a) Habitación dobre: 324 € por persoa residente e mes. 

b) Habitación cuádrupla: 250 € por persoa residente e mes. 

As actuacións recollidas nesta orde na convocatoria de prazas de persoas estudantes colaboradoras bolseiras (BS303C) constitúen unha subvención en especie que se financiará con cargo ao gasto corrente da Consellería de Política Social, polo que lle será de aplicación o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A concesión da bolsa implica contar coa asistencia dun titor ou titora que coordine e dirixa as funcións que desenvolva como persoa colaboradora bolseira na residencia xuvenil, funcións que estarán relacionadas coa dinamización do centro, incluídas actividades de información xuvenil, biblioteca, informática e deporte, entre outras. A este respecto, as persoas interesadas deben presentar, xunto coa solicitude (anexo II), un proxecto das actividades (anexo V) que pretenda desenvolver para a residencia xuvenil. 

 

Solicitudes

Procedemento BS303B prazas en residencias xuvenís para estudantes:

Anexo I (solicitude) e Anexo IV comprobación de datos de terceiras persoas)

 

Procedemento BS303C prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes colaboradores bolseiras:

Anexo II (solicitude) 

Anexo IV (comprobación de datos de terceiras persoas)

Anexo V (proxecto de actividades)

 

Procedemento BS303D prazas en residencias xuvenís para persoas traballadoras:

Anexo III (solicitude) 

Anexo IV (comprobación de datos de terceiras persoas)

 

1. Onde?

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal 

A presentación electrónica será obrigatoria para: as persoas solicitantes estudantes, colaboradoras bolseiras ou non, que estean cursando estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou estudos de mestrados universitarios oficiais ou doutorados, as persoas solicitantes traballadoras por conta propia e as persoas solicitantes traballadoras por conta allea que sexan persoal empregado das Administracións Públicas.

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, se algunha das persoas interesadas obrigadas á presentación electrónica presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365, https://sede.xunta.gal/chave365 

As persoas solicitantes non obrigadas á presentación electrónica, isto é, as persoas solicitantes estudantes, colaboradoras bolseiras ou non, que non estean cursando estudos universitarios e as persoas solicitantes traballadoras por conta allea que non sexan persoal empregado das Administracións Públicas, opcionalmente poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (anexo I, II ou III, segundo o procedemento).

 

2. Prazo de presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da orde de convocatoria.

Último día de presentación de solicitudes: 30 de agosto de 2021.

 

3. Toda a información sobre a convocatoria:

DOG nº 144, do 29 de xullo de 2021.

Novo prazo para solicitar prazas vacantes nas residencias de Lugo e Ourense: DOG do 10 de novembro de 2021

 

Residencias:

Lugo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii
Ourense: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas
Vigo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar

 

RESOLUCIÓNS:

Residencia Altamar (Vigo):

Relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas, as desistencias, das persoas excluídas e a lista de agarda.

Residencia LUG (Lugo):

Relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas e bolsas, lista de espera e relación de persoas excluídas.

Residencia Florentino López Cuevillas (Ourense):

Relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas, lista de espera, excluídas e desistencias


Albergues


A Rede de Albergues Xuvenís de Galicia está constituída por todos os albergues xuvenís situados dentro do territorio da comunidade autónoma, ben de titularidade da Xunta de Galicia ou de calquera outra administración pública, ou ben de titularidade de persoas físicas ou xurídicas privadas sempre que, neste último caso, estean inscritos no rexistro dependente da dirección xeral.

 

Procedemento para adherirse á Rede de Albergues Xuvenís de Galicia.

 

Ademais, calquera albergue pertencente á rede pode adherirse á REAJ (Rede Española de Albergues Xuvenís). A REAJ forma parte de Hostelling International, que ofrece aloxamento de calidade a prezos asequibles en calquera lugar do mundo

 

Páxina web da REAJ 

Páxina web de Hostelling International 

 

Esta modalidade, moito máis barata e accesible que o turismo de hotel, adáptase ás túas necesidades. Non só pon á túa disposición un aloxamento digno a un prezo á altura dos teus ingresos, senón que ademais as súas características fan que vivas unha experiencia única e compartida, na que atoparás tanto unha ampla oferta de actividades como unhas paraxes cheas de encanto e historia.

 

Para iso necesitarás ter ganas de divertirte, unha vontade, provista de bo calzado e mochila, que te leve a desfrutar de cada quilómetro da viaxe e, no caso dos albergues REAJ, tamén precisarás un carné: o carné de alberguista.

 

Obtendo este carné, que está recoñecido internacionalmente, poderás beneficiarte de todos os descontos, nacionais e internacionais aplicados, participar en concursos e formar parte dunha extensa rede. Lembra que podes escoller entre os máis de 260 albergues existentes en España e máis de 4.000 no resto do mundo. É dicir, os albergues están preto de ti, pero tamén preto de todo o mundo. Aprovéitao!

 

 

Albergues REAJ

 

Gandarío

 http://reaj.com/albergues/albergue-juvenil-gandario-complexo-xuvenil-as-marinas/

 

Lug II

  http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/

 https://www.hihostels.com/es/hostels/lugo-lug-ii

 http://www.lugdous.com/

 

As Corcerizas

 http://ascorcerizas.com/central/141118wp/destacado/albergue/ 

 https://www.hihostels.com/es/search/hostels?q=as+corcerizas

 

 Equal

 http://reaj.com/albergues/equal-sociedad-cooperativa-galega/

 http://www.centroequal.com/

 

ArtSurfCamp

 

http://reaj.com/albergues/artsurfcamp-albergue-juvenil-carballo/

 http://www.artsurfcamp.com/

 

Altamar

 

http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar/

 https://www.hihostels.com/es/hostels/vigo-city

 

Florentino López Cuevillas

 http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas/

 

 

Outros Albergues

 

 

Albergue Xuvenil O Corgo

http://www.concellomuinos.com/albergue-o-corgo

 

Albergue Xuvenil da Fundación Ramón González Ferreiro

http://fundacionrgf.org/albergue/

 

Outros aloxamentos para estudantes

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioCA05-240415-0001_gl.pdf