Oferta concertada Acción de Verán

A Consellería de Política Social é consciente de que as asociacións xuvenís e as entidades que realizan actividades para a xuventude non sempre dispoñen dos medios e instalacións axeitadas para a execución do seu traballo. En consecuencia, co obxecto de facilitar á mocidade o acceso a instalacións xuvenís para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen ánimo de lucro, regula a través desta orde, e baixo a denominación de oferta concertada, o réxime de utilización das súas instalacións xuvenís durante a Campaña de Verán 2019.

OBXECTO

 

A través da Oferta Concertada, a Consellería de Política Social oferta o uso de instalacións xuvenís durante a Campaña de verán 2019.

 

SERVIZOS OFERTADOS E DURACIÓN DAS QUENDAS

 

O uso das instalacións suporá dispoñer:

Dos servizos de auga, gas, electricidade e alimentación en réxime de pensión completa.

Do material (excepto o correspondente ás actividades que a entidade ou grupo vaia desenvolver na instalación) que, no caso dos campamentos, comprende tamén as tendas de campaña, os colchóns e as mantas.

Xerencia e persoal de servizo.

A duración das quendas e instalacións ofertadas serán as recollidas no anexo I (GALEGO | CASTELÁN) da orde reguladora.

O primeiro servizo de alimentación será o xantar do día da incorporación e o último, o xantar do último día de estancia concedido.

 

 

ENTIDADES E GRUPOS DESTINATARIOS

 

Poderán solicitar o uso das instalacións de referencia:

As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as escolas de tempo libre, debidamente constituídas e legalizadas.

Os consellos locais e municipais de xuventude.

As corporacións locais.

Outras entidades públicas ou privadas que realicen actividades coa xuventude.

Os grupos de persoas mozas non asociadas que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo caso, para os efectos de realización dun programa de actividades para un mínimo de 15 persoas. Unha persoa integrante do grupo asumirá o papel de representante deste e, como tal, será responsable do cumprimento das obrigas que, como persoa beneficiaria, lle corresponda. Será necesario que o grupo teña unha denominación que o identifique.

 

 

SOLICITUDE

 

a) Solicitudes presentadas por Entidades Locais, outras entidades, asociacións e escolas de tempo libre:

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo II) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

b) Solicitudes presentadas por grupos de persoas mozas non asociadas:

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo II) dispoñible nesta sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario/a e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365)

No número de prazas solicitadas incluiranse as correspondentes ás persoas integrantes do equipo de animación no caso de que a instalación se solicite para o desenvolvemento de actividades de tempo libre. Así mesmo, incluiranse as persoas que acompañen as persoas mozas en calidade de responsables destes, ou outro persoal que vaia estar na instalación durante o período solicitado.

COMPROBACIÓN DE DATOS

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os seguintes  datos:

  • NIF da entidade solicitante.
  • DNI / NIE da persoa representante.

Consultaranse tamén,  cando se faga constar na solicitude que é de aplicación a circunstancia correspondente, os seguintes datos:

  • Inscrición no Rexistro de Entidades Xuvenís da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
  • Inscrición no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Consellería de Política Social.

No caso de oposición a esta consulta, deberá indicarse no cadro correspondente do formulario de solicitude e achegar os documentos.

Anexo II procedemento BS304A (GALEGO | CASTELÁN)

 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, que comezará a contar partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.

 

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

 

• ORDE DE PREFERENCIA

Para a adxudicación do uso das instalacións ofertadas establécese a seguinte orde de preferencia:

1. Asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude e escolas de tempo libre domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia e inscritas no correspondente censo ou rexistro dependente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

2. Os consellos locais e municipais de xuventude galegos.

3. As corporacións locais galegas.

4. Os grupos de persoas mozas galegas non asociadas que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo caso, para os efectos de realización dun programa de actividades para un mínimo de 15 persoas.

5. Outras entidades públicas ou privadas, domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia, que o soliciten con fins asistenciais.

6. Asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, escolas de tempo libre, entidades que realicen actividades coa xuventude e grupos de persoas mozas, domiciliados noutras comunidades autónomas.

• PRIORIDADE

Pola súa banda, dentro do previsto no parágrafo anterior, terán prioridade:

A. As que soliciten un maior número de prazas ata o tope máximo de cada instalación fixado no anexo I

B. As que soliciten un maior número de días ata o tope máximo de cada instalación fixado no anexo I 

C. As solicitudes das entidades que cubran as prazas por convocatoria aberta e non reservadas exclusivamente aos/ás seus/súas membros ou ás persoas asociadas.

D. As entidades que non dispuxeron de prazas en réxime de oferta concertada durante a campaña de verán, no último ano (ou, no caso de empate, nos dous últimos anos) agás que tiveran renunciado a prazas concedidas e non comunicaran esa renuncia no prazo sinalado no punto 3 do artigo 12 da orde reguladora, en cuxo caso pasarán a ocupar o último lugar nos criterios de adxudicación.

E. As que subvencionen o total ou parte da cota que teñen que pagar as persoas participantes.

F.No caso de persistir o empate, procederíase a un sorteo para determinar as entidades ou grupos adxudicatarios.

 

 

INSTRUCIÓNS, RESOLUCIÓN E RÉXIME DE RECURSOS

 

• INSTRUCIÓN

O órgano instrutor do procedemento é o Instituto da Xuventude de Galicia.

A valoración das solicitudes presentadas corresponderalle a unha comisión de valoración constituída para o efecto, e que estará integrada por:

- A persoa titular da xefatura do Servizo de Actividades para a Xuventude, que a presidirá.

- As persoas titulares das xefaturas dos servizos de Xuventude e Voluntariado das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social ou a persoa funcionaria en quen deleguen.

- Unha persoa funcionaria da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado designada polo /a director/a xeral, que actuará como secretaria.

O órgano instrutor, á vista do expediente e da acta da comisión de valoración, elevará a proposta de resolución ao órgano competente para resolver.

• RESOLUCIÓN

O órgano competente para resolver é directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, que resolverá por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

A resolución será publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) e esta publicación terá lugar no prazo máximo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde.

Se vencese o prazo máximo para resolver sen que recaese resolución expresa, entenderase desestimada.

Consulta a Resolución no Diario Oficial e Galicia

• NOTIFICACIÓNS

Publicaranse no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da consellería de Política Social (http://politicasocial.xunta.gal).

• RECURSOS

As resolucións expresas ou presuntas que se diten ao abeiro da presente orde poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que as ditou, ou ser impugnadas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa. Non se poderá interpor recurso contencioso- administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

O prazo para a interposición do recurso de reposición será dun mes, se o acto for expreso. Transcorrido este prazo, unicamente se poderá interpor  recurso contencioso- administrativo, sen prexuízo, se for o caso, da procedencia do recurso extraordinario de revisión.

Se o acto non for expreso, o solicitante e outros posibles interesados poderán interpor  recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, se produza o acto presunto.

 

 

FASE DE RESULTAS

 

As prazas sobrantes poranse a disposición de calquera entidade ou grupo interesado que cumpra os requisitos do apartado ENTIDADES E GRUPOS DESTINATARIOS (artigo 3 da orde reguladora), mediante a apertura dun novo período de solicitudes en fase de resultas.

As prazas dispoñibles nesta fase de resultas serán publicadas nesta páxina web de xuventude (http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran).

Unha vez publicadas as prazas dispoñibles, as entidades e grupos interesados remitirán a súa solicitude de prazas mediante un correo electrónico, no enderezo ofertaconcertada.benestar@xunta.gal, cunha antelación mínima de 7 días hábiles á data de inicio da estadía que se solicita.

As entidades e os grupos que remitisen o anexo de solicitude no prazo sinalado no apartado PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (artigo 4.5 da orde reguladora) e non resultasen adxudicatarias por aplicación dos criterios de adxudicación recollidos na orde, terán prioridade respecto doutras entidades e grupos solicitantes que as demanden por primeira vez nesta fase de resultas. Disporán da prioridade sinalada durante un prazo de 10 días hábiles contado a partir da publicación das prazas de resultas na páxina web.

A adxudicación das prazas de resultas realizarase por orde de recepción de solicitudes, sen prexuízo da prioridade sinalada no parágrafo anterior. Para estes efectos, a adxudicación de prazas entre as entidades e grupos solicitantes con prioridade realizarase, así mesmo, por orde de recepción de solicitudes no prazo de 10 días hábiles sinalado.

LISTA DE PRAZAS E DATAS DISPOÑIBLES

 

 

RESERVA DE PRAZAS, PRIMEIRO PAGAMENTO E RENUNCIA

 

1. Notificada a resolución, as persoas beneficiarias están obrigadas, no prazo de 10 días hábiles:

A ingresar, en concepto de reserva de prazas, o 25% do importe correspondente ás prazas adxudicadas. A dita cantidade non será reintegrable, nin descontable no seguinte pagamento no caso de que decaese a adxudicación realizada por incumprimento das obrigas expresadas neste artigo, nin se a entidade adxudicataria anulase a reserva de utilización da instalación ou reducise o número de usuarios/as previstos/as ou os días de uso solicitado.

A presentar de xeito electrónico a documentación que se indica, dirixida ao  Servizo de Xuventude e Voluntariado da  provincia na que estea a instalación adxudicada:

- Breve proxecto de actividades que se van realizar. As actividades incluídas no proxecto  deberán, en todo caso, respectar os dereitos fundamentais e as liberdades públicas  recoñecidas na Constitución Española.

- Acreditación da persoa que subscribiu a solicitude como representante da entidade ou grupo solicitante.

- Xustificante do aboamento do 25% expresado anteriormente

No caso de grupos de persoas mozas non asociadas, esta documentación deberá presentarse preferiblemente por vía electrónica. Opcionalmente, tamén se poderá presentar  presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos  na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. Se transcorrido o prazo de 10 días hábiles desde a notificación da adxudicación non se cumprisen os requisitos anteriores, declararase expresamente, a través da resolución oportuna, o incumprimento das condicións da resolución de adxudicación e as prazas adxudicadas quedarán a disposición dos/as demais solicitantes, conforme ao procedemento recollido no  apartado FASE DE RESULTAS.

3. No caso de que algunha entidade ou grupo non formal renuncie ás prazas adxudicadas, estas quedarán dispoñibles para calquera solicitante que as demande e cumpra os requisitos esixidos no apartado ENTIDADES E GRUPOS DESTINATARIOS (artigo 3 da orde reguladora), e  conforme ao procedemento recollido no apartado FASE DE RESULTAS. As renuncias deberán formalizarse mediante correo electrónico no seguinte enderezo: ofertaconcertada.benestar@xunta.gal. No caso de non comunicar a renuncia no prazo dos 10 días hábiles seguintes á notificación da resolución de adxudicación, na convocatoria seguinte a entidade ou grupo pasará a ocupar o último lugar dentro dos criterios de preferencia e prioridade

 

 

AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAL E SEGUNDO PAGAMENTO

Unha vez transcorridos 15 días hábiles desde a finalización do prazo establecido anteriormente, a entidade beneficiaria deberá formalizar o documento de aceptación das condicións particulares de uso da instalación e aboar o 75% do importe correspondente ás prazas que confirme. A dita cantidade ou a parte proporcional non será reintegrable se o número de persoas usuarias ao inicio da actividade é menor ao confirmado, ou se o número de días é, así mesmo, inferior ao confirmado.

O documento de aceptación das condicións particulares de uso e o xustificante do segundo ingreso presentaranse no Servizo de Xuventude e Voluntariado da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social da provincia na que estea a instalación adxudicada.

Así mesmo, presentarán a relación das persoas responsables que dirixan a actividade e a acreditación das titulacións esixidas en materia de tempo libre, tendo en conta o disposto no artigo 47 do Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude (DOG núm. 49 do 10.03.2000) no caso de que a instalación se solicite para o desenvolvemento dun programa de actividades de tempo libre.

Nos 5 días hábiles anteriores ao comezo da ocupación deberá presentarse, no Servizo de Xuventude e Voluntariado da Xefatura territorial, a relación de persoas usuarias das prazas adxudicadas.

Unha vez cumpridas as condicións anteriores, a xefatura territorial correspondente da Consellería de Política Social facilitaralle á entidade beneficiaria o documento de autorización de uso temporal da instalación.

Se transcorridos os diferentes prazos non se fixesen os pagamentos procederase de acordo co punto 2 do apartado RESERVA DE PRAZAS, PRIMEIRO PAGAMENTO E RENUNCIA.

 

 

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 

As persoas adxudicatarias estarán obrigadas a:

1. Cumprir os requisitos esixidos no Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa en materia de xuventude (DOG núm. 49 do 10.03.2000), modificado polo Decreto 58/2012, do 12 de xaneiro (DOG núm. 25 do 06.02.2012) de adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos de mercado interior e demais lexislación vixente.

2. Observar as normas de réxime interno da instalación da que sexan adxudicatarios/as e as indicacións da persoa responsable desta no referente a aqueles aspectos non recollidos expresamente nas citadas normas.

3. Responder dos actos que se realicen nas instalacións concedidas e das consecuencias que d deles se deriven, así como de toda responsabilidade civil derivada de calquera acto. As actividades que desenvolva o grupo non teñen a consideración de actividades propias da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, polo que os riscos, accidentes e danos derivados das actividades que desenvolva a entidade ou grupo serán responsabilidade exclusiva da devandita entidade ou do grupo adxudicatario.

4. Aboar o importe dos danos que se produzan no material e nos equipamentos da instalación durante o período de uso desta.

5. No caso de que queiran utilizar as piscinas da instalación adxudicada, cada entidade deberá dispor do seu propio persoal socorrista.

 

 

 

TARIFAS

 

Os prezos dos servizos ofertados nesta orde aparecen recollidos no anexo I, punto A.1, da Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Os grupos que figuren inscritos no rexistro da Consellería de Política Social como entidades prestadoras de servizos sociais terán un desconto do 50% sobre os prezos sinalados no apartado anterior.

As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á xuventude, domiciliadas na Comunidade Autónoma galega e inscritas no correspondente censo ou rexistro dependente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, terán, así mesmo, un desconto do 50% sobre os prezos sinalados neste punto.

O aboamento dos diferentes pagamentos regulados nesta orde efectuarase utilizando os impresos destinados para o efecto, que se atoparán a disposición das persoas interesadas na Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ou en calquera Xefatura Territorial da Consellería de Política Social.

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS

 

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia- Consellería de Política Social - coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de Procedementos e Servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.


Os datos serán comunicados ás Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

A fin de darlle a publicidade esixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme ao descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón a Xunta de Galicia como Diarios Oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.