Instrucions pago da actividade de 18 a 30 anos

O PAGO farase mediante o impreso de taxa.

No seguinte enlace da Axencia Tributaria de Galicia pode confeccionar o seu impreso de taxa:

Confección on-line de impresos de Taxas e Prezos:

http://www.atriga.es/web/atriga/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

Ligazóns asociadas

Modelo AI. Autoliquidación de T axas:

https://ovt.atriga.gal/#!/categoria/?Cidad%c3%a1ns/11609730/4127328

No cadro seguinte figuran os códigos necesarios:

 

Códigos

Consellería de

Política Social

Código

14

Delegación de

Lugo (1º quenda)

Código

20

Delegación de

Ourense (2ª quenda)

Código

30

Servizo de

Xuventude e Voluntariado

Código

03

Taxa: denominación

Actividades dirixidas a menores de idade

Código

364400

Suxeito Pasivo

Cubrir cos datos do/a mozo/a

Liquidación

Base de Cálculo ou Base Impoñible ou Unidades

-

Tipo ou Tarifa

-

Importe a Ingresar. TOTAL


(No caso de dereito a desconto por Carné xove, familia numerosa ou familia monoparental, poñer o importe calculado o desconto).

Obter Formulario

Si sae unha mensaxe que di “Faltan campos de Formulario por cubrir ¿Desexa Imprimir?

Aceptar