Instrucions pago da actividade de 18 a 30 anos

O PAGO farase mediante o impreso de taxa.

No seguinte enlace da Axencia Tributaria de Galicia pode confeccionar o seu impreso de taxa:

Confección on-line de impresos de Taxas e Prezos:

http://www.atriga.es/web/atriga/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

Ligazóns asociadas

Modelo AI. Autoliquidación de T axas:

https://host.cixtec.es/EntradaOficinaVirtual/CIXTEC.dll/appdirect?app=UPLOADXEITO_XEITO&tipo=D&op=X0006&param=M_WFT10

No cadro seguinte figuran os códigos necesarios:

Códigos

Consellería de

Política Social

Código

14

Delegación de

Lugo (1º quenda)

Código

20

Delegación de

Ourense (2ª quenda)

Código

30

Servizo de

Xuventude e Voluntariado

Código

03

Taxa: denominación

Actividades dirixidas a menores de idade

Código

364400

Suxeito Pasivo

Cubrir cos datos do/a mozo/a

Liquidación

Base de Cálculo ou Base Impoñible ou Unidades

-

Tipo ou Tarifa

-

Importe a Ingresar. TOTAL

En caso de ter desconto por Carné xove, familia numerosa ou familia monoparental, poñer o importe calculado o desconto.

Obter Formulario

Si sae unha mensaxe que di “Faltan campos de Formulario por cubrir ¿Desexa Imprimir?

Aceptar