ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA CAMPAMENTOS:

Ten un prazo de 15 días posteriores ao sorteo para achegar a seguinte documentación:

 

  1. Xustificación de pagamento.

  2. Se o /a menor non dispuxera de DNI deberá achegarse a copia do libro de familia.

  3. Tarxeta sanitaria ou seguro médico privado.

  4. Cuestionario de saúde e autonomía persoal (anexo VI).

  5. Declaración responsable de que sabe nadar.

Ademáis deberá achegarse, de ser o caso, a autorización para fotografías e a autorización para a actividade de paintball en Chacotes.

 

No caso de tratarse de participante con discapacidade, ademais:

* Certificado acreditativo do grao de discapacidade e copia do ditame técnico facultativo, emitido polo equipo de valoración e orientación correspondente, cando os ditos documentos non fosen expedidos na nosa comunidade autónoma.

* Cuestionario de saúde e autonomía persoal (anexo VI), con todos os apartados cumprimentados e a información actualizada que permita valorar os apoios específicos que precisa, se é o caso. (Non se prestará ningún tipo de atención que non se reflicta neste documento ou en informes complementarios que acompañen á solicitude).

 

No caso de familia numerosa, terá un desconto do 50% sobre o prezo referido e, como xustificante, deberá achegar fotocopia do título de familia numerosa.

No caso de familia monoparental, terá un desconto do 50% sobre o prezo referido e, como xustificante, deberá achegar fotocopia do certificado de familia monoparental.

No caso de ser posuidor do Carné Xove, terá un desconto do 25% sobre o prezo arriba indicado, e como xustificante deberá achegar fotocopia do correspondente carné, que deberá estar vixente no momento de efectuar o pagamento.

NOTA IMPORTANTE: Os descontos anteriormente citados - familia numerosa, familia monoparental e Carné Xove - en ningún caso serán acumulables.

 

Anexo VI - Cuestionario de saúde e autonomía persoal

                    

Declaración de saber nadar

pdf   pdf  

Autorización fotografías

pdf   pdf  

Autorización para actividade de paintball (Chacotes)

pdf   pdf  

Autorización abandono de actividade

      pdf

Información importante

pdf   pdf  

Anexo VIII Renuncia de prazas e Devolución de cotas

   

Instrucións para realizar o pagamento

  pdf      

 

Deberá remitir a documentación aos seguintes enderezos (para os campamentos que empezan o día 1 de xullo débese ademáis adiantar a documentación por correo electrónico para axilizar o proceso):

 

CAMPAMENTOS EN GALICIA:

A documentación ten que remitirse ao Servizo de Xuventude e Voluntariado da provincia onde se celebra o devandito campamento:

 

Campamentos na provincia da Coruña

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Avda. Salvador de Madariaga, 9, 1º (CC Elviña)

15008 A Coruña

* para os campamentos que comezan o 1 de xullo deben adiantar a documentación por correo electrónico ao seguinte enderezo: xuventudecoruna.benestar@xunta.gal

 

Campamentos na provincia de Lugo

Xefatura Territorial de Lugo

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Rolda da Muralla, 70

27001 Lugo

* para os campamentos que comezan o 1 de xullo deben adiantar a documentación por correo electrónico ao seguinte enderezo: xuventudelugo@xunta.gal

 

Campamentos na provincia de Ourense

Xefatura Territorial de Ourense

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Avda. da Habana, 81, baixo

32004 Ourense

* para os campamentos que comezan o 1 de xullo deben adiantar a documentación por correo electrónico ao seguinte enderezo: servicio.xuventude.ourense@xunta.gal

 

Campamentos na provincia de Pontevedra

Xefatura Territorial de Vigo

Servizo de Xuventude e Voluntariado

Rúa Concepción Arenal, 8, 1º andar

36201 Vigo

* para os campamentos que comezan o 1 de xullo deben adiantar a documentación por correo electrónico ao seguinte enderezo: xuventude.voluntariado.vigo@xunta.gal

 

CAMPAMENTOS FÓRA GALICIA (INTERCAMBIOS):

A documentación ten que remitirse á:

Dirección Xeral de Xuventude,

Participación e Voluntariado

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3.º andar

15781 Santiago de Compostela

* para os campamentos que comezen o 1 de xullo deben adiantar a documentación por correo electrónico ao seguinte enderezo: xuventude.programas@xunta.gal