Condicións xerais Acción de Verán

 

SERVIZOS OFERTADOS

A participación na oferta da Campaña de Verán 2020 realizarase mediante a inscrición individual ou múltiple (para os supostos de dous, tres ou catro irmáns ou irmás). As persoas participantes disporán dos seguintes servizos:


a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e de convivencia, que posibilite a participación das mozas e mozos.

b) Aloxamento nun albergue, nunha residencia, nun campamento ou espazo de análoga natureza.

c) Manutención en réxime de pensión completa.

d) O material necesario para a actividade.

e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais por razón da súa discapacidade, disporase de persoal de apoio que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.

f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.

 

PARTICIPANTES

Poden solicitar praza nas actividades ofertadas as persoas mozas residentes en Galicia.

Para ser admitido no campamento será necesario non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio nin sintomatoloxía compatible coa Covid-19. Para os campamentos que inclúan na súa programación actividades de auga, é requisito saber nadar, sen prexuízo do sinalado para as persoas con discapacidade.

Ningunha persoa participante poderá ser admitida en máis dun campamento por ano. A praza adxudicada será intransferible.

IDADES

Poden solicitar a participación nas actividades ofertadas as persoas nacidas no ano sinalado para cada actividade no anexo I da orde reguladora.

En canto ás idades mínima e máxima, para poder participar na Campaña de Verán 2020, cómpre destacar:

- Os/As nados/as no ano 2002 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento.

- Os/As nados/as no ano 2011 deberán ter cumpridos 9 anos ao inicio do campamento.

PERSOAS CON DISCAPACIDADE

As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33% poderán participar nesta convocatoria cumprindo os seguintes requisitos:

- Facer constar a súa condición no apartado que figura no impreso de solicitude, co fin de planificar os apoios persoais necesarios se os precisara.

- Que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa.

- Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten. A programación de actividades e as características das instalacións de cada campamento poderanse consultar nesta mesma páxina web.

- En función do tipo de discapacidade, poderá excepcionarse, de ser o caso, o requisito de saber nadar. Neste suposto, o/a menor con discapacidade non poderá participar nas actividades de auga.

As persoas solicitantes con discapacidade que cumpran os requisitos sinalados deben optar, de conformidade co sinalado no apartado TIPOS DE SOLICITUDES E FORMA DE PRESENTACIÓN, por unha destas dúas vías: polo procedemento xeral ou polo procedemento das prazas reservadas para inclusión, de xeito que quedarán excluídas no suposto de que presenten a solicitude por ambos procedementos.

MENORES EN SITUACIÓN DE TUTELA OU GARDA ADMINISTRATIVA

Os/as menores en situación de tutela ou garda pola Administración e que se atopen en acollemento residencial, poderán participar nesta convocatoria e deberán indicar esta condición no anexo de solicitude, marcando o recadro correspondente.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

O incumprimento dos requisitos sinalados para todas as persoas solicitantes impedirá a súa participación no campamento.

TIPOS DE SOLICITUDES E FORMA DE PRESENTACIÓN

A solicitude pode ser individual ou múltiple.

SOLICITUDE INDIVIDUAL

- Procedemento xeral

As persoas que presenten unha solicitude individual de prazas deben utilizar o formulario que se incorpora como anexo II, correspondente ao procedemento xeral (procedemento BS303A).

As persoas con discapacidade que presenten a súa solicitude individual a través do procedemento xeral poderán elixir exclusivamente as actividades detalladas no Anexo I A (campamentos que se desenvolven en Galicia, excluíndose, polo tanto, os campamentos  noutras comunidades autónomas, relacionados no anexo I C).

- Procedemento de prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade
As persoas con discapacidade que opten polo procedemento das prazas reservadas para inclusión relacionadas no anexo I B, deben utilizar o formulario que se incorpora como anexo IV (procedemento BS303G).

SOLICITUDE MÚLTIPLE

A solicitude múltiple admitirase para o suposto de dous/dúas, tres e ata catro irmáns/ás. Os/as menores que convivan no domicilio en situación de acollemento familiar, tamén se poderán incluír na solicitude múltiple, equiparándose a súa situación a dos/as irmáns/as.

Esta solicitude múltiple só se poderá empregar no caso de persoas que pidan idéntica instalación, quenda e actividade (mesmo código). Todas as persoas interesadas que figuren nunha mesma instancia deben cumprir os requisitos de idade esixidos para as instalacións e quendas solicitadas.

Cando se trate dunha persoa sen discapacidade que teña irmáns/ás con discapacidade e queiran presentar unha solicitude conxunta, so o poderán facer polo procedemento xeral, para as actividades do anexo I A e en ningún caso unha persoa sen discapacidade poderá ocupar unha praza das reservadas para inclusión.

O incumprimento do disposto nesta alínea por unha das persoas participantes, suporá a exclusión de todas as que figuren nesa mesma solicitude.

- Procedemento xeral:

As  persoas que presenten unha solicitude múltiple deben empregar o formulario que se incorpora como anexo III, correspondente ao procedemento xeral (procedemento BS303F).

- Procedemento de prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade:

As persoas con discapacidade que opten polo procedemento das prazas reservadas para inclusión relacionadas no anexo I B deben utilizar o formulario que se incorpora como anexo V (procedemento BS303H).

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario/a e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

No caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior ao peche da convocatoria.

COMO CUBRIR A SOLICITUDE

Os impresos de solicitude deben ser cubertos de acordo coas seguintes normas:

a) Cada mozo ou moza só poderá cubrir unha solicitude e elixirá, por orde de prioridade, un máximo de cinco quendas ou actividades. Cada quenda ou actividade vai identificada cun código no anexo I da orde reguladora (alíneas A, B e C).

b) Os datos da persoa solicitante deben ser os da moza ou mozo que opta a participar nas actividades. No caso de solicitudes múltiples, deberán cubrirse os datos de todos os irmáns ou irmás que soliciten a súa participación.

c) As solicitudes deberanas asinar as persoas proxenitoras ou titoras dos menores.

d) As persoas solicitantes deben residir na Comunidade Autónoma de Galicia e, polo tanto, o enderezo que se inclúa na solicitude deberá ser, necesariamente, dalgún concello de Galicia.

e) A duplicidade dunha solicitude dará lugar á inadmisión de ambas e a persoa solicitante quedara fóra do sorteo.

A presentación da solicitude implica a aceptación das normas deste procedemento.

PRAZOS

Presentación de solicitudes Sete días hábiles que comezarán a contar a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.
Comprobación da correcta mecanización da solicitude e consulta do número de expediente
A persoa interesada deberá comprobar, nesta páxina web, a correcta mecanización da súa solicitude, co fin de emendar os erros detectados. Nesta páxina aparecerá un enlace para consultar os datos da solicitude e o número de expediente asignado á persoa menor solicitante. Para ter acceso a estes deberase incluír o número do DNI do/a pai/nai ou titor/a que cubriu a instancia, así como a data de caducidade dese DNI.
Emenda de erros nas solicitudes Se as persoas interesadas detectan algún erro nos datos mecanizados ou non atopan a solicitude, deben chamar a calquera dos números de teléfono que aparecen no anexo VII da orde. A comunicación dos erros deberá efectuarse, como data límite, ata tres días antes do sinalado para a realización do sorteo. Unha vez transcorrido ese día non procederá reclamación ningunha.
Sorteo público ante notario/a

O día de realización do sorteo anunciarase nesta páxina web de xuventude http://xuventude.xunta.es e terá lugar ás 12.00 h dese día na sala de prensa da Consellería de Política Social, no edificio administrativo de San Lázaro en Santiago de Compostela.

Presentación da documentación das persoas participantes seleccionadas Nos cinco días hábiles contados desde o seguinte ao da realización do sorteo
Chamadas ás persoas participantes en listaxes de espera A apertura da fase de reservas publicarase nesta páxina web http://xuventude.xunta.es

   

ADXUDICACIÓNS DE PRAZAS

A Adxudicación pode ser:

Por Adxudicación Directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles.

Por sorteo, por medios informáticos, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles. Efectuaranse dous sorteos independentes segundo o procedemento polo que se solicite (o xeral ou o de prazas reservadas para inclusión).

Mediante este sorteo cubriranse as prazas que se especifican no anexo I (alíneas A e B)

Así mesmo, dará lugar a unha listaxe de espera para cada unha das actividades. Cada participante formará parte unicamente dunha listaxe de espera para un campamento concreto, de entre as 5 opcións que solicitou. O número de reservas en cada actividade será do 50% das prazas convocadas. Xerarase a listaxe de espera tanto no sorteo de prazas do procedemento xeral como no específico de prazas reservadas para inclusión.

A partir do día seguinte ao do sorteo, a dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publicará, nesta páxina web, as listaxes das persoas admitidas e as listaxes de espera.

Para os efectos desta publicación e en virtude da normativa de protección de datos persoais, as persoas admitidas virán identificadas exclusivamente polo número de expediente asignado pola aplicación informática de xestión do procedemento. Procederase do mesmo xeito respecto das persoas incluídas nas listas de espera. O número de expediente asignado á persoa menor solicitante poderase comprobar no enlace dispoñible nesta web para consultar os datos da solicitude.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR AS PERSOAS PARTICIPANTES SELECCIONADAS

As persoas admitidas deberán presentar a seguinte documentación:

 • O xustificante do pagamento.
 • Fotocopia do DNI do/a menor. Se o/a menor non dispuxera de DNI deberá achegar a copia do libro de familia.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria ou seguro médico privado.
 • O cuestionario de saúde e autonomía persoal (anexo VI(proximamente)). No caso de persoas con discapacidade deberá incluirse a información actualizada que permita valorar os apoios que precisa, de ser o caso.(link)
 • A declaración responsable de que sabe nadar, nos termos do artigo 3.3 da orde. (proximamente)
 • Declaración responsable de condicións de saúde, aceptación de condicións de participación, obrigación de información e consentimento informado derivado da situación actual de crise sanitaria provocada pola Covid-19. O modelo de declaración responsable estará dispoñible nesta páxina web.

No caso de persoas con discapacidade, ademais:

 • Certificado acreditativo do grao de discapacidade e a copia do ditame técnico facultativo emitido polo equipo de valoración e orientación correspondente, cando se opoñan expresamente, a comprobación destes datos de discapacidade ou os ditos documentos non fosen expedidos na nosa comunidade autónoma.

Lugares de presentación da documentación: A documentación deberá dirixirse á xefatura territorial da Consellería de Política Social da provincia onde se vai a desenvolver a actividade.

Prazo de presentación da documentación: cinco días hábiles que comezarán a contar desde o día seguinte ao da realización do sorteo.

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS ÁS LISTAS DE ESPERA

As vacantes que se produzan por non presentar a documentación, por presentala fóra do prazo establecido ou por renunciar á praza obtida no sorteo, ofreceránselles na fase de reservas dos respectivos procedementos (xeral ou de prazas reservadas para inclusión) ás persoas solicitantes que figuran nas listaxes de espera correspondentes.

No caso de que se produzan baixas, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación  e Voluntariado ou o servizo de xuventude correspondente contactará, seguindo a orde de lista, coas persoas suplentes mediante unha chamada telefónica.

Realizaranse 3 chamadas entre as 9.00 e 14.00 h, que quedarán rexistradas para a súa constancia. De non contactar coa persoa interesada, esta será dada de baixa e chamarase á seguinte na listaxe de espera. Unha vez recibida a comunicación e aceptada a praza ofrecida, deberán presentar a documentación sinalada no artigo 8 da orde reguladora nun prazo de 2 días hábiles.

No caso de non presentar a mencionada documentación no prazo indicado, a praza será ofertada á seguinte persoa da listaxe de espera.

A apertura da fase de reservas publicarase nesta páxina web de xuventude http://xuventude.xunta.es

PREZOS

Os prezos de aplicación para cada actividade e quenda aparecen detallados no anexo I (alíneas A e B) da orde de convocatoria, de acordo co sinalado na Orde pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

DESCONTOS:

 • 50% para as persoas membros de familia que teñan o título de numerosa.
 • 50% para as persoas membros de familias que teñan o certificado de recoñecemento da condición de familia monoparental expedido pola Consellería de Política Social.
 • 25% para as persoas usuarias do Carné Xove. Para poder aplicar o desconto a persoa beneficiaria deberá ser titular do Carné xove e telo vixente no momento de efectuar o pagamento.

Os descontos citados en ningún caso serán acumulables.

Para os efectos da aplicación destes descontos, as persoas solicitantes deberán indicar na súa solicitude, marcando o recadro correspondente do formulario, se teñen ou non o título de familia numerosa, o certificado de familia monoparental ou o Carné Xove, para que a Administración o poida comprobar con posterioridade. No caso de que non se autorice esta comprobación no formulario de solicitude, deberá achegarse a copia cotexada do título vixente de familia numerosa, do certificado de familia monoparental  ou a do carné Xove, segundo o desconto aplicable.

DEVOLUCIÓN DE COTAS

Se unha vez obtida a praza por calquera dos procedementos de adxudicación e aboado o prezo correspondente, a persoa interesada non puidese asistir á actividade, só terá dereito á devolución deste nos casos e polas causas seguintes:

a) renuncia á praza comunicada por escrito sempre e cando solicite a devolución da cantidade aboada polo menos sete días hábiles antes do inicio da actividade. No caso de prazas adxudicadas en fase de reserva  e cando non concorra ningunha das outras causas recollidas neste punto, só se admitirá a devolución de cota cando a data de inicio do campamento permita presentar a solicitude de devolución coa antelación mínima de sete días antes sinalada.

b) cando por causas non imputables á persoa interesada, non se preste o servizo ou a Administración anule a actividade.

c) cando se produza o ingreso hospitalario ou outra causa médica grave, que afecte ao/á menor e lle impida incorporarse ao campamento. Esta causa debe acreditarse con informes médicos e/ou do hospital no que estea ingresado o/a menor.

d) cando o/a menor sexa diagnosticado de Covid-19 ou presente síntomas asociados coa enfermidade con anterioridade á entrada no campamento.

e) por falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata 2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes médicos e/ou do hospital onde estea ingresado o familiar, ou co certificado de defunción, de ser o caso.

Serán denegadas todas aquelas solicitudes de devolución de cota que non sexan presentadas coa antelación mínima de sete días hábiles anteriores ao inicio da actividade, cando non concorra ningunha das causas recollidas taxativamente no artigo 14.1 da orde reguladora.

As persoas interesadas dispoñen dun modelo normalizado de solicitude de devolución de cota de participación (anexo VIII da orde), que se poderá obter na guía de procedementos e servizos, no enderezo electrónico: https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos, ou na sede electrónica, no enderezo https://sede.xunta.gal.

Estas solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos accedendo a Carpeta do cidadán da persoa interesada. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario/a e clave Chave365  (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365). Opcionalmente,  poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

As solicitudes de devolución de cota dirixiranse á Xefatura Territorial da provincia onde se localice a actividade obxecto da solicitude, para a súa resolución pola persoa titular da Xefatura Territorial.

INCORPORACIÓN AOS CAMPAMENTOS E ALBERGUES

A incorporación aos campamentos e albergues de Galicia será por conta da persoa interesada, nos termos que se indiquen pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e de conformidade coas medidas de prevención indicadas polas autoridades sanitarias sobre o Covid-19.  En todo caso, esta incorporación farase de xeito graduado para evitar aglomeracións puntuais.

No suposto de abandono da actividade ou expulsión da persoa participante, será responsabilidade dos pais/nais ou titores/as legais o traslado para o regreso ao seu domicilio e os gastos que se ocasionen.

OBRIGAS DAS PERSOAS ADXUDICATARIAS

As persoas adxudicatarias das prazas estarán obrigadas:

 • A incorporarse á actividade e regresar polos medios e nos prazos establecidos.
 • A non abandonar a actividade sen o permiso da persoa responsable. En todo caso, o abandono da actividade antes da súa finalización requirirá a presenza das persoas proxenitoras ou titoras, e será responsabilidade destes/as o traslado para o regreso ao seu domicilio, así como os gastos que por tal causa se ocasionen.
 • A respectar as normas establecidas polos equipos de animación, as normas de réxime interior das respectivas instalacións, as relativas ao cumprimento de medidas persoais de hixiene e prevención obrigatoria fronte ao Covid-19 e, en xeral, as establecidas pola lexislación vixente na materia. Poderán ser expulsadas do campamento as persoas participantes que non respecten  as citadas normas e cando o seu comportamento dificulte ou impida a convivencia.

PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Consellería de Política Social - coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de Procedementos e Servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

A fin de darlle a publicidade esixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme ao descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón a Xunta de Galicia como Diarios Oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Enlace a Anexos