Condicións xerais Acción de Verán

AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DE IMAXES

 

Co fin de lograr a efectiva difusión desta campaña para vindeiras convocatorias e co obxectivo de garantir os principios de transparencia, accesibilidade da información e veracidade (artigo 2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno), recolleranse experiencias e mesmo fotografías das instalacións e das persoas participantes que poderán ser empregadas para noticias contidas en xornais, publicacións e mesmo divulgadas tanto a través de servizos da sociedade da información como en páxinas web da Consellería de Política Social.

Para estes efectos, a presentación da solicitude de participación implica a autorización para a publicación destas imaxes.

 

 

SERVIZOS OFERTADOS

 

A participación na oferta da Campaña de Verán 2018 realizarase mediante a inscrición individual ou múltiple (para os supostos de dous, tres ou catro irmáns ou irmás). As persoas participantes disporán dos seguintes servizos:


a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e de convivencia, que posibilite a participación das mozas e mozos.

b) Aloxamento nun albergue xuvenil, nunha residencia xuvenil ou nun campamento xuvenil.

c) Manutención en réxime de pensión completa.

d) O material necesario para a actividade.

e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais por razón da súa discapacidade, disporase de persoal de apoio que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.

f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.

 

 

INTERCAMBIOS CON OUTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 

A proposta de intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas permite coñecer a realidade social e cultural das comunidades anfitrioas, mediante a convivencia con outros grupos e a participación na realización de actividades recreativas, turísticas, culturais e deportivas.

Este ano realizaremos intercambios con Álava-Araba, Castela e León, Estremadura, A Rioxa, Madrid e Cantabria.

Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou desde o lugar que se sinale como punto de saída, ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.

  

 

PARTICIPANTES

 

Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas nesta convocatoria as persoas mozas galegas residentes en Galicia, nacidas no ano sinalado no anexo I da orde reguladora para cada actividade.

 

 

IDADES

En canto ás idades mínima e máxima, para poder participar na Campaña de Verán 2018, cómpre destacar:

- Os/As nados/as no ano 2000 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento.

- Os/As nados/as no ano 2009 deberán ter cumpridos 9 anos ao inicio do campamento.

Para ser admitido no campamento será necesario non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio e saber nadar, sen prexuízo do sinalado para as persoas con discapacidade.

Ningunha persoa participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.

 

PERSOAS CON DISCAPACIDADE

As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33% poderán participar nesta convocatoria cumprindo os seguintes requisitos:

- Facer constar a súa condición no apartado que figura no impreso de solicitude, co fin de planificar os apoios persoais necesarios se os precisara.

- Que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa.

- Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten. A programación de actividades e as características das instalacións de cada campamento poderanse consultar nesta mesma páxina web.

- En función do tipo de discapacidade, poderá excepcionarse, de ser o caso, o requisito de saber nadar. Neste suposto, o/a menor con discapacidade non poderá participar nas actividades de auga.

As persoas solicitantes con discapacidade que cumpran os requisitos sinalados deben optar, de conformidade co sinalado no apartado TIPOS DE SOLICITUDES E FORMA DE PRESENTACIÓN, por unha destas dúas vías: polo procedemento xeral ou polo procedemento das prazas reservadas para inclusión, de xeito que quedarán excluídas no suposto de que presenten a solicitude por ambos procedementos.

 

 

MENORES EN SITUACIÓN DE TUTELA OU GARDA ADMINISTRATIVA

 

Os/as menores en situación de tutela ou garda pola Administración e que se atopen en acollemento residencial, poderán participar nesta convocatoria e deberán indicar esta condición no anexo de solicitude, marcando o recadro correspondente.

 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

 

O incumprimento dos requisitos sinalados para todas as persoas solicitantes impedirá a súa participación no campamento.

 

 

TIPOS DE SOLICITUDES E FORMA DE PRESENTACIÓN

 

A solicitude pode ser individual ou múltiple.

SOLICITUDE INDIVIDUAL

1º Procedemento xeral

As persoas que queiran presentar solicitude individual de prazas deben utilizar o formulario que se incorpora como anexo II (procedemento BS303A).

 As persoas con discapacidade que presenten a súa solicitude individual a través do procedemento xeral poderán elixir exclusivamente as actividades detalladas no Anexo I A (campamentos que se desenvolven en Galicia, excluíndose, polo tanto, os campamentos que teñen lugar noutras Comunidades Autónomas).

 2º Procedemento de prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade

As persoas con discapacidade que non presenten a súa solicitude individual pola vía xeral (procedemento BS303A) e opten polo procedemento das prazas reservadas para inclusión (as incluídas no anexo IB) deben utilizar o formulario que se incorpora como anexo IV (procedemento BS303G).

SOLICITUDE MÚLTIPLE

1º Procedemento xeral

No caso das persoas que cumpran os requisitos sinalados no punto 3º deste apartado e queiran presentar unha solicitude múltiple, deberán empregar o formulario que se incorpora como anexo III (procedemento BS303F).

 As persoas con discapacidade que presenten a súa solicitude múltiple a través do procedemento xeral poderán elixir exclusivamente as actividades detalladas no Anexo I A (campamentos que se desenvolven en Galicia, excluíndose, polo tanto, os campamentos que teñen lugar noutras Comunidades Autónomas).

2º Procedemento de prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade

As persoas con discapacidade que non presenten a súa solicitude múltiple pola vía xeral (procedemento BS303F) e opten polo procedemento das prazas reservadas para inclusión (as incluídas no anexo IB) deben utilizar o formulario que se incorpora como anexo V (procedemento BS303H).

3º Tanto no procedemento xeral como no de inclusión, a solicitude múltiple admitirase para o suposto de dous/dúas, tres e ata catro irmáns/ás. As persoas menores que convivan no domicilio en situación de acollemento familiar, tamén se poderán incluír na solicitude múltiple, equipararanse a súa situación á dos irmáns ou irmás.

Esta solicitude múltiple só se poderá empregar no caso de persoas que pidan idéntica instalación, quenda e actividade (mesmo código). Todas as persoas interesadas que figuren nunha mesma instancia deben cumprir os requisitos de idade esixidos para as instalacións e quendas solicitadas.

Cando se trate dunha persoa sen discapacidade que teña irmáns/ás con discapacidade e queiran presentar unha solicitude conxunta, só o poderán facer polo procedemento xeral e en ningún caso unha persoa sen discapacidade poderá ocupar unha praza das reservadas para inclusión.

O incumprimento do disposto nesta alínea por unha das persoas participantes suporá a exclusión de todas as que figuren nesa mesma solicitude.

Estas solicitudes teñen efecto durante o sorteo para a adxudicación da praza e para xerar as listaxes de espera, pero no momento das adxudicacións desde a lista de espera xa se teñen en conta como individuais.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario/a e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4. da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

No caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior ao peche da convocatoria.

 

COMO CUBRIR A SOLICITUDE

Os impresos de solicitude deben ser cubertos de acordo coas seguintes normas:

a) Cada mozo ou moza só poderá cubrir unha solicitude e elixirá, por orde de prioridade, un máximo de cinco quendas ou actividades. Cada quenda ou actividade vai identificada cun código no anexo I da orde reguladora (alíneas A, B e C).

b) Os datos da persoa solicitante deben ser os da moza ou mozo que opta a participar nas actividades. No caso de solicitudes múltiples, deberán cubrirse os datos de todos os irmáns ou irmás que soliciten a súa participación.

c) As solicitudes deberanas asinar os pais/nais ou titores/as dos menores.

d) As persoas solicitantes deben residir na Comunidade Autónoma de Galicia e, polo tanto, o enderezo que se inclúa na solicitude deberá ser, necesariamente, dalgún concello de Galicia.

e) A duplicidade dunha solicitude dará lugar á inadmisión de ambas e a persoa solicitante quedara fóra do sorteo.

A presentación da solicitude implica a aceptación das normas deste procedemento.

 

 

PRAZOS

Presentación de solicitudes 15 días hábiles que comezarán a contar a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.
Comprobación da correcta mecanización da solicitude Unha vez transcorrido un mes desde a publicación da orde a persoa interesada deberá comprobar nesta páxina web, a correcta mecanización da súa solicitude, co fin de emendar os erros detectados. Na páxina aparecerá un enlace para consultar os datos das solicitudes. Para ter acceso a estes, deberase incluír o número do DNI do/a pai/nai ou titor/a que cubriu a instancia, así como a data de caducidade dese DNI.
Emenda de erros nas solicitudes Se as persoas interesadas detectan algún erro nos datos mecanizados ou non atopan a solicitude, deben chamar a calquera dos números de teléfono que aparecen no anexo VII da orde. A comunicación dos erros deberá efectuarse, como data límite, ata tres días antes do sinalado para a realización do sorteo. Unha vez transcorrido ese día, contra os erros ou omisións de solicitudes non procederá reclamación ningunha.
Sorteo público ante notario/a

Nos 45 días seguintes á data de publicación da orde.

O día concreto de realización do sorteo anunciarase nesta páxina web de xuventude http://xuventude.xunta.es e terá lugar ás 12.00 h dese día na sala de prensa da Consellería de Política Social, no edificio administrativo de San Lázaro en Santiago de Compostela.

Presentación da documentación das persoas participantes seleccionadas Nos 15 días contados desde o seguinte ao da realización do sorteo
Chamadas ás persoas participantes en listaxes de espera A apertura da fase de reservas publicarase nesta páxina web http://xuventude.xunta.es

Adxudicación das prazas en resultas
As prazas de resultas estarán expostas nesta páxina web http://xuventude.xunta.es, onde se anunciará a apertura da fase de resultas.

   

 

ADXUDICACIÓNS DE PRAZAS

 

A Adxudicación pode ser:

Por Adxudicación Directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles.

Por sorteo, por medios informáticos, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles. Efectuaranse dous sorteos independentes segundo o procedemento polo que se solicite (o xeral ou o de prazas reservadas para inclusión).

Mediante este sorteo cubriranse as prazas que se especifican no anexo I (alíneas A, B, C)

Así mesmo, dará lugar a unha listaxe de espera para cada unha das actividades. Cada participante formará parte unicamente dunha listaxe de espera para un campamento concreto, de entre as 5 opcións que solicitou. O número de reservas en cada actividade será do 50% das prazas convocadas. Xerarase a listaxe de espera tanto no sorteo de prazas do procedemento xeral como no específico de prazas reservadas para inclusión.

A partir do día seguinte ao do sorteo, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publicará, nesta páxina web, as listaxes das persoas admitidas e as listaxes de espera. Para estes efectos, a presentación da solicitude implica a autorización para a publicación dos datos da persoa solicitante.

 

 

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS ÁS LISTAS DE ESPERA

 

As vacantes que se produzan por non presentar a documentación, por presentala fóra do prazo establecido ou por renunciar á praza obtida no sorteo, ofreceránselles na fase de reservas dos respectivos procedementos (xeral ou de prazas reservadas para inclusión) ás persoas solicitantes que figuran nas listaxes de espera correspondentes.

No caso de que se produzan baixas, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación  e Voluntariado ou o servizo de xuventude correspondente contactará, seguindo a orde de lista, coas persoas suplentes mediante unha chamada telefónica.

Realizaranse 3 chamadas entre as 9.00 e 14.00 h, que quedarán rexistradas para a súa constancia. De non contactar coa persoa interesada, esta será dada de baixa e chamarase á seguinte na listaxe de espera. Unha vez recibida a comunicación e aceptada a praza ofrecida, deberán presentar a documentación sinalada no artigo 8 da orde reguladora nun prazo de 48 horas.

No caso de non presentar a mencionada documentación no prazo indicado, a praza será ofertada á seguinte persoa da listaxe de espera.

A apertura da fase de reservas publicarase nesta páxina web de xuventude http://xuventude.xunta.es

 

 

ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS DE RESULTAS

 

As prazas que non se cubrisen polos procedementos de adxudicación expostos anteriormente serán ofertadas na fase de resultas a calquera solicitante que as demande e reúna as condicións e requisitos esixidos na orde reguladora para participar na convocatoria.

Estas prazas estarán expostas nesta páxina web http://xuventude.xunta.es onde se anunciará a apertura da fase de resultas.

Para solicitar as prazas de resultas, a persoa interesada deberá efectuar a oportuna reserva da praza, no caso de que existan vacantes, mediante chamada telefónica, aos números de teléfono indicados no anexo VII da orde. A reserva de prazas poderase efectuar en horario de 9.00 a 14.00 h, en días laborables, agás os sábados. Se a persoa solicitante figurase na lista de espera en algún campamento, deberá comunicalo ao facer a chamada para, de ser o caso, dala de baixa nesa listaxe antes da adxudicación da praza solicitada en resultas.

Cada persoa só poderá facer a reserva, como máximo, de catro prazas para catro participantes.

Unha vez comprobada na aplicación informática a dispoñibilidade da praza solicitada, asignarase esta á persoa interesada, que disporá dun prazo máximo de 48 horas para presentar a documentación sinalada no artigo 8.

Esta documentación poderá presentala en calquera das oficinas relacionadas no anexo VII da orde. No caso contrario, perderá o dereito á praza reservada.

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR AS PERSOAS PARTICIPANTES SELECCIONADAS

 

As persoas admitidas deberán presentar a seguinte documentación:

 • O xustificante do pagamento.
 • Fotocopia do DNI do/a menor. Se o/a menor non dispuxera de DNI deberá achegar a copia do libro de familia.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria ou seguro médico privado.
 • O cuestionario de saúde e autonomía persoal (anexo VI).
 • A declaración responsable de que sabe nadar.

No caso de persoas con discapacidade, ademais:

 • Certificado acreditativo do grao de discapacidade e a copia do ditame técnico facultativo emitido polo equipo de valoración e orientación correspondente, cando non se autorice expresamente a comprobación destes datos de discapacidade ou os ditos documentos non fosen expedidos na nosa comunidade autónoma.

Lugares de presentación da documentación: A documentación deberá dirixirse á xefatura territorial da Consellería de Política Social da provincia onde se vai a desenvolver a actividade, ou á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, no caso das actividades que se realicen fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

Prazo de presentación da documentación: 15 días que comezarán a contar desde o día seguinte ao da realización do sorteo.

 

 

PREZOS

 

Os prezos de aplicación para cada actividade e quenda aparecen detallados no anexo I (alíneas A, B e C) da orde de convocatoria, de acordo co sinalado na Orde pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

 

 

DESCONTOS:

 • 50% para as persoas membros de familia que teñan o título de numerosa.
 • 50% para as persoas membros de familias que teñan o certificado de recoñecemento da condición de familia monoparental.
 • 25% para as persoas usuarias do Carné Xove. Para poder aplicar o desconto a persoa beneficiaria deberá estar en posesión do Carné xove, vixente, no momento de efectuar o pagamento.
 • Os descontos citados en ningún caso serán acumulables.

Para os efectos da aplicación destes descontos, as persoas solicitantes deberán indicar na súa solicitude, marcando o recadro correspondente do formulario, se teñen ou non o título de familia numerosa, o certificado de familia monoparental ou o Carné Xove, para que a Administración o poida comprobar con posterioridade. No caso de que non se autorice esta comprobación no formulario de solicitude, deberá achegarse a copia cotexada do título vixente de familia numerosa, do certificado de familia monoparental  ou a do carné

Xove, segundo o desconto aplicable.

 

 

DEVOLUCIÓN DA COTA

 

Se unha vez obtida a praza e aboado o prezo correspondente, a persoa interesada non puidese asistir á actividade, só terá dereito á devolución deste nos casos e polas causas seguintes:

a) Renuncia á praza comunicada por escrito sempre e cando solicite a devolución da cantidade aboada polo menos vinte días antes do inicio da actividade.

b) Cando por causas non imputables á persoa interesada, non se preste o servizo ou a Administración anule a actividade.

c) Cando se produza o ingreso hospitalario ou outra causa médica grave, que afecte ao/á menor e lle impida incorporarse ao campamento. Esta causa debe acreditarse con informes médicos e/ou do hospital no que estea ingresado o/a menor.

d) Por falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata 2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes médicos e/ou do hospital onde estea ingresado o familiar, ou co certificado de defunción, de ser o caso.

No caso de prazas adxudicadas en fase de reserva ou en fase de resultas e cando non concorra ningunha das outras causas recollidas neste punto, só se admitirá a devolución de cota cando a data de inicio do campamento permita presentar a solicitude de devolución coa antelación mínima de 20 días antes sinalada. No caso de renuncia a unha praza concedida e posterior solicitude e adxudicación doutra na fase de resultas, se a renuncia á primeira praza non se comunicou coa antelación de vinte días antes sinalada e non concorre ningunha das demais causas recollidas neste punto, terá que aboarse o importe íntegro da segunda praza, sen que se compense co prezo aboado pola primeira.

Serán denegadas todas aquelas solicitudes de devolución de cota que non sexan presentadas coa antelación mínima de 20 días anteriores ao inicio da actividade, cando non concorra ningunha das causas recollidas taxativamente no artigo 14.1 da orde reguladora.

As persoas interesadas dispoñen dun modelo normalizado de solicitude de devolución de cota de participación (anexo VIII da orde), que se poderá obter na guía de procedementos e servizos, no enderezo electrónico: https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos, ou na sede electrónica, no enderezo https://sede.xunta.gal.

Estas solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos accedendo a Carpeta do cidadán da persoa interesada. Para a presentación das solicitudes   poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario/a e clave Chave365 https://sede.xunta.gal/chave365). Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4. da Lei 39/2015, do 1 de outubro, doprocedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

As solicitudes de devolución de cota dirixiranse á Xefatura Territorial da provincia onde se localice a actividade obxecto da solicitude, para a súa resolución pola persoa titular da Xefatura Territorial. No caso de intercambios noutras CCAA, a solicitude dirixirase á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e será resolta pola persoa titular da Dirección Xeral.

 

 

INCORPORACIÓN AOS CAMPAMENTOS E ALBERGUES

 

A incorporación aos campamentos e albergues de Galicia será por conta da persoa interesada o día de inicio da quenda correspondente, entre as 15:00 e as 17:00 h.

Nas actividades que se leven a cabo noutras comunidades autónomas, será por conta da persoa interesada o traslado desde o seu domicilio ata Santiago de Compostela ou o lugar que se sinale como punto de saída, tanto o día de ida para a actividade como o día de chegada desta.

No suposto de abandono da actividade ou expulsión da persoa participante, será responsabilidade dos pais/nais ou titores/as legais o traslado para o regreso ao seu domicilio e os gastos que se ocasionen.

 

 

OBRIGAS E FACULTADES DAS PERSOAS ADXUDICATARIAS

 

As persoas adxudicatarias das prazas estarán obrigadas:

 • A incorporarse á actividade e regresar polos medios e nos prazos establecidos.
 • A non abandonar a actividade sen o permiso da persoa responsable. En todo caso, o abandono da actividade antes da súa finalización requirirá a presenza dos pais/nais ou titores/as, e será responsabilidade destes/as o traslado para o regreso ao seu domicilio, así como os gastos que por tal causa se ocasionen.
 • A respectar as normas establecidas polos equipos de animación, as normas de réxime interior das respectivas instalacións e, en xeral, as establecidas pola lexislación vixente na materia. Poderán ser expulsadas do campamento as persoas participantes que non respecten  as citadas normas e cando o seu comportamento dificulte ou impida a convivencia.
 • A praza é intransferible

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS

 

De acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos recollidos nos diferentes anexos desta orde resultan necesarios para a adxudicación de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2018. Os datos facilitados serán incorporados ao ficheiro “Actividades dirixidas á cidadanía” para o seu tratamento, coa finalidade da xestión do procedemento. A persoa titular dos datos consinte expresamente a súa comunicación a organizacións ou persoas directamente relacionadas co/coa responsable do ficheiro e a súa publicación nos termos contidos na presente orde. Non haberá máis cesións de datos agás a outras Administracións Públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha Lei o previra.

Cando a persoa solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será a encargada de informar do contido desta cláusula á persoa titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no devandito ficheiro, no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para estes/as.

O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. O dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo de San Caetano, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña, ou a través dun correo electrónico a: sxt.politicasocial@xunta.gal

 

Enlace a Anexos