CESIÓN DO USO DE INSTALACIÓNS XUVENÍS DA ADMINISTRACIÓN GALEGA PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE OCIO EDUCATIVO E DE TEMPO LIBRE

OBXECTO

A través desta convocatoria, a Consellería de Política Social oferta o uso de instalacións xuvenís durante a Campaña de verán 2022.

SERVIZOS OFERTADOS E DURACIÓN DAS QUENDAS

O uso das instalacións suporá dispoñer:

 • Dos servizos de auga, gas, electricidade e alimentación en réxime de pensión completa.
 • Do material (excepto o correspondente ás actividades que a entidade ou grupo vaia desenvolver na instalación) que, no caso dos campamentos, comprende tamén as tendas de campaña, os colchóns e as mantas.
 • Xerencia e persoal de servizo.

A duración das quendas e instalacións ofertadas serán as recollidas no anexo I ( Galego | Castelán )da orde reguladora.

O primeiro servizo de alimentación será o xantar do día da incorporación e o último, o xantar do último día de estancia concedido.

Os custos de traslado á instalación, tanto o día de chegada como o de saída, serán por conta da entidade ou grupo adxudicatario. No caso da Illa de Ons tampouco está incluído no prezo o traslado en barco ata a illa.

 

ENTIDADES E GRUPOS DESTINATARIOS

Poderán solicitar o uso das instalacións de referencia:

 1. As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as escolas de tempo libre, debidamente constituídas e legalizadas.

 2. Os consellos locais e municipais de Xuventude.

 3. As corporacións locais.

 4. Outras entidades públicas ou privadas que realicen actividades coa xuventude.

 5. Os grupos de persoas mozas non asociadas que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo caso, para a realización dun programa de actividades para un mínimo de 15 persoas. Unha persoa integrante do grupo asumirá o papel de representante deste e con poderes suficientes para cumprir coas obrigas que, como destinatario, lle corresponda ao grupo. Será necesario que o grupo teña unha denominación que o identifique.

SOLICITUDE

a) Solicitudes presentadas por Entidades Locais, outras entidades, asociacións e escolas de tempo libre :

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo II) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

 

b) Solicitudes presentadas por grupos de persoas mozas non asociadas:

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo II) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario/a e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

c) No caso de que a instalación se solicite para o desenvolvemento de actividades de tempo libre, no número de prazas solicitadas incluiranse as correspondentes ás persoas integrantes do equipo de animación. Así mesmo, incluiranse as persoas que acompañen as persoas mozas en calidade de responsables destes, ou outro persoal que vaia estar na instalación durante o período solicitado.

COMPROBACIÓN DE DATOS

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os seguintes  datos:

 • NIF da entidade solicitante.
 • DNI / NIE da persoa representante.

Consultaranse tamén,  cando se faga constar na solicitude que é de aplicación a circunstancia correspondente, os seguintes datos:

 • Inscrición no Rexistro de Entidades Xuvenís da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
 • Inscrición no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Consellería de Política Social.

No caso de oposición a esta consulta, deberá indicarse no cadro correspondente do formulario de solicitude e achegar os documentos.

Anexo II procedemento BS304A (GALEGO / CASTELÁN )

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes será de 7 días hábiles, que comezará a contar partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

• ORDE DE PREFERENCIA

Para a adxudicación do uso das instalacións ofertadas establécese a seguinte orde de preferencia:

1. Asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude e escolas de tempo libre domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia e inscritas no correspondente censo ou rexistro dependente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
2. Os consellos locais e municipais de xuventude galegos.
3. As corporacións locais galegas.
4. Os grupos de persoas mozas galegas non asociadas que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo caso, para os efectos de realización dun programa de actividades para un mínimo de 15 persoas.
5. Outras entidades públicas ou privadas, domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia, que o soliciten con fins asistenciais.
6. Asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, escolas de tempo libre, entidades que realicen actividades coa xuventude e grupos de persoas mozas, domiciliados noutras comunidades autónomas.

• PRIORIDADE

• PRIORIDADE

Pola súa banda, dentro do previsto no parágrafo anterior, terán prioridade:

a) As que soliciten un maior número de prazas ata o tope máximo de cada instalación fixado no anexo I.

b) As que soliciten un maior número de días ata o tope máximo de cada instalación fixado no anexo I.

c) As solicitudes das entidades que cubran as prazas por convocatoria aberta e non reservadas exclusivamente aos/ás seus/súas membros ou ás persoas asociadas.

d) As entidades que non dispuxeron de prazas en réxime de oferta concertada na última convocatoria de uso de instalacións xuvenís dependentes da consellería ou, no caso de empate, nas dúas últimos convocatorias, agás que, no caso de renuncia, non a tiveran comunicado no prazo establecido, en cuxo caso pasarán a ocupar o último lugar nos criterios de adxudicación.

e) As que subvencionen o total ou parte da cota que teñen que pagar as persoas participantes.

f) No caso de persistir o empate, procederíase a un sorteo por medios informáticos para determinar as entidades ou grupos adxudicatarios.

INSTRUCIÓN, RESOLUCIÓN E RÉXIME DE RECURSOS

•INSTRUCIÓN

O órgano instrutor do procedemento é o Instituto da Xuventude de Galicia.

A valoración das solicitudes presentadas corresponderalle a unha comisión de valoración constituída para o efecto, e que estará integrada por:

- A persoa titular da xefatura do Servizo de Actividades para a Xuventude, que a presidirá.
- As persoas titulares das xefaturas dos servizos de Xuventude e Voluntariado das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social ou a persoa funcionaria en quen deleguen.
-A secretaría da comisión, con voz pero sen voto, corresponderalle a unha persoa funcionaria da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, nomeada por resolución da persoa titular da citada dirección xeral. No caso de ausencia será substituída por outra persoa funcionaria da citada Dirección Xeral nomeada do mesmo xeito.

O órgano instrutor, á vista do expediente e do informe da comisión de valoración, elevará a proposta de resolución ao órgano competente para resolver.

•RESOLUCIÓN

O órgano competente para resolver é a persoa titular da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, que resolverá por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

A resolución será publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) e esta publicación terá lugar no prazo máximo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde. Se vencese o prazo máximo para resolver sen que recaese resolución expresa, entenderase desestimada.

•PUBLICACIÓN DOS ACTOS

Publicaranse no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da consellería de Política Social (http://politicasocial.xunta.gal).

•RECURSOS

As resolucións recaídas neste procedemento esgotan a vía administrativa, polo que, de conformidade co previsto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra elas poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, que comezará a contar desde o día seguinte ao da súapublicación noDiario Oficial de Galicia,se esta fose expresa. Se non o fose, o prazo será de seis meses e contarase a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Malia o anterior, poderase interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución, no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da súapublicación noDiario Oficial de Galicia,se esta fose expresa. Se non o fose, poderase interpor recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto,tal e como establece o artigo 124da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

En todo caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

RESERVA DA PRAZA ADXUDICADA, PERDA E RENUNCIA

1. Notificada a resolución, as persoas beneficiarias están obrigadas, no prazo de 5 días hábiles:

•A ingresar, en concepto de reserva de prazas, o 25% do importe correspondente ás prazas adxudicadas. A dita cantidade non será reintegrable, nin descontable no seguinte pagamento no caso de que decaese a adxudicación realizada por incumprimento das obrigas expresadas neste apartado, nin se a entidade adxudicataria anulase a reserva de utilización da instalación ou reducise o número depersoasusuarias previstas ou os días de uso solicitado.

•A presentar a documentación que se indica, dirixida ao Servizo de Xuventude e Voluntariado da provincia na que estea a instalación adxudicada:

◦Breve proxecto de actividades que se van realizar. As actividades incluídas no proxecto deberán, en todo caso, respectar os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas na Constitución Española, así como as medidas hixiénico-sanitarias propias da instalación e as ditadas polas autoridades sanitarias competentes para facer fronte á Covid-19.

◦Acreditación da persoa que subscribiu a solicitude como representante da entidade ou grupo solicitante.


◦ Xustificante do aboamento do 25% expresado anteriormente

Estadocumentaciónpresentarase preferiblemente por vía electrónicapara os grupos depersoas mozas galegasnon asociadas.A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha destas entidadespresenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

Os grupos de persoas mozas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. Se transcorrido o prazo de 5 días hábiles desde a publicación da adxudicación non se cumprisen os requisitos anteriores, declararase a perda do dereito á instalación adxudicada , a través da resolución oportuna e as prazas adxudicadas quedarán a disposición dos/as demais solicitantes, conforme ao procedemento recollido no  apartado FASE DE RESULTAS.

3. No caso de que algunha entidade ou grupo non formal renuncie ás prazas adxudicadas, estasprazas non ocupadas quedarán taméndispoñiblesconforme ao procedemento sinalado naFASE DE RESULTAS.

As renuncias deberánpresentarseconforme o disposto no artigo 7 da orde. Tamén se poden comunicar porcorreo electrónico no enderezo:

No caso de non comunicar a renuncia no prazo dos 5 días hábiles seguintes ápublicaciónda resolución de adxudicación, na convocatoria seguinte a entidade ou grupo pasará a ocupar o último lugar dentro dos criterios de preferencia e prioridade.

FASE DE RESULTAS

As prazas sobrantes poranse a disposición de calquera entidade ou grupo interesado que cumpra os requisitos do apartado ENTIDADES E GRUPOS DESTINATARIOS (artigo 3 da orde reguladora), na fase de resultas.

As prazas dispoñibles nesta fase de resultas serán publicadas nesta páxina web de xuventude (http://xuventude.xunta.es/).

1. As entidades e os grupos que presentaron solicitude na primeira fase do procedemento (no prazo sinalado no artigo 4.3 da orde) e non resultaron adxudicatarios por aplicación dos criterios da orde, terán prioridade para o acceso a estas prazas. Disporán da prioridade sinalada durante 5 días hábiles a partir da publicación da listaxe de resultas nesta páxina web.

As entidades e grupos interesados remitirán a súa solicitude de prazas mediante un correo electrónico, no enderezo, cunha antelación mínima de 7 días hábiles á data de inicio da estadía que se solicita.

A adxudicación das prazas de resultas realizarase por orde de recepción de solicitudes.

2. Unha vez rematado operíodo de prioridadesinalado no punto 1, e no caso de que aínda queden prazas sobrantes, estas poranse a disposición de calquera entidade ou grupo interesado que cumpra os requisitos do artigo 3 da orde, mediante a apertura dun novo período de presentación de solicitudes. Estas novas solicitudes presentaranse tamén por correo electrónico, no enderezo ofertaconcertada.benestar@xunta.gal, cunha antelación mínima de 7 días hábiles á data de inicio da estadía que se solicita.

A segunda adxudicación das prazas de resultas a estas entidades e grupos non prioritarios realizarase, así mesmo, por orde de recepción de solicitudes, por resolución do órgano competente.

AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAL E SEGUNDO PAGAMENTO

Unha vez transcorridos 15 días hábiles desde a finalización do prazo de cinco días establecido no apartadoRESERVA DAPRAZAADXUDICADA, PERDA E RENUNCIA,a entidade beneficiaria deberá formalizar o documento de aceptación das condicións particulares de uso da instalación e aboar o 75% do importe correspondente ás prazas que confirme. A dita cantidade ou a parte proporcional non será reintegrable se o número de persoas usuarias ao inicio da actividade é menor ao confirmado, ou se o número de días é, así mesmo, inferior ao confirmado.

O documento de aceptación das condicións particulares de uso e o xustificante do segundo ingreso presentaranse no Servizo de Xuventude e Voluntariado da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social da provincia na que estea a instalación adxudicada.

Así mesmo, presentarán a relación das persoas responsables que dirixan a actividade e a acreditación das titulacións esixidas en materia de tempo libre, tendo en conta o disposto no artigo 47 do Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude (DOG núm. 49 do 10.03.2000) no caso de que a instalación se solicite para o desenvolvemento dun programa de actividades de tempo libre.

Nos 5 días hábiles anteriores ao comezo da ocupación deberá presentarse, no Servizo de Xuventude e Voluntariado da Xefatura territorial, a relación de persoas usuarias das prazas adxudicadas.

Unha vez cumpridas as condicións anteriores, a xefatura territorial correspondente da Consellería de Política Social facilitaralle á entidade beneficiaria o documento de autorización de uso temporal da instalación.

Se transcorridos os diferentes prazos non se fixesen os pagamentos procederase de acordo co punto 2 do apartado RESERVA DE PRAZA, PERDA DO DEREITO E RENUNCIA.

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

As persoas adxudicatarias estarán obrigadas a:

a) Cumprir os requisitos esixidos no Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa en materia de xuventude.

b) Observar as normas de réxime interno da instalación da que sexan adxudicatarios/as e as indicacións da persoa responsable desta no referente a aqueles aspectos non recollidos expresamente nas citadas normas.

c) A cumprir as medidas hixiénico-sanitarias da propia instalación, así como aquelas ditadas polas autoridades sanitarias competentes para facer fronte á Covid-19.

d) A responder dos actos que se realicen nas instalacións concedidas e das consecuencias que deles se deriven, así como de toda responsabilidade civil derivada de calquera acto. As actividades que desenvolva o grupo non teñen a consideración de actividades propias da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, polo que os riscos, accidentes e danos derivados das actividades que desenvolva a entidade ou grupo serán responsabilidade exclusiva da devandita entidade ou do grupo adxudicatario,que deberá subscribir a súa propia póliza de seguro de responsabilidade civil.

e) Aboar o importe dos danos que se produzan no material e nos equipamentos da instalación durante o período de uso desta.

f). No caso de que queiran utilizar as piscinas da instalación adxudicada, cada entidade deberá dispor do seu propio persoal socorrista.

 

TARIFAS

Os prezos dos servizos ofertados nesta orde aparecen recollidos no anexo I, punto A.1, da Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Os grupos que figuren inscritos no rexistro da Consellería de Política Social como entidades prestadoras de servizos sociais terán un desconto do 50% sobre os prezos sinalados no apartado anterior.

As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á xuventude, domiciliadas na Comunidade Autónoma galega e inscritas no correspondente censo ou rexistro dependente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, terán, así mesmo, un desconto do 50% sobre os prezos sinalados neste punto.

O aboamento dos diferentes pagamentos regulados nesta orde efectuarase utilizando os impresos destinados para o efecto, que se atoparán a disposición das persoas interesadas na Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ou en calquera Xefatura Territorial da Consellería de Política Social.