Campos de voluntariado: inscrición

calendario1
 

 Solicitude de praza:

O prazo de solicitude comezará o día 25 de abril de 2019, ás 9:00 horas.

A solicitude presentarase mediante un formulario en liña, dispoñible neste enlace (habilitarase o día 25, ás 9:00 horas).

Cada persoa solicitante elixirá, por orde de prioridade, un máximo de cinco campos de voluntariado. Na solicitude deberá indentificar o campo que solicita co seu código respectivo (ver máis abaixo: "Como solicitar:").

Resérvase un número de prazas en campos de voluntariado en Galicia para persoas con discapacidade. Os requisitos que deben cumprir estas persoas son os seguintes:

  • O grao de discapacidade debe ser igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%.
  • Deben ter a capacidade de integración nun grupo.
  • As súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas instalacións do campo e participar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver.

Para estes efectos, a persoa solicitante debe indicar, no formulario de solicitude, o grao de discapacidade recoñecida.

 1ª convocatoria:

O prazo desta convocatoria ábrese o día 25 de abril, ás 9:00 h, e péchase o día 10 de maio, ás 14:00 h. Durante estas datas poderanse solicitar prazas nos campos de voluntariado en Galicia, nas CCAA e no estranxeiro. As prazas serán adxudicadas, mentres existan vacantes, por rigorosa orde de recepción das solicitudes.

Unha persoa non poderá ser adxudicataria de máis dun campo de voluntariado nesta convocatoria. Se se quixera participar nun segundo campo de traballo, haberá que esperar á segunda convocatoria.

 2ª convocatoria:

Unha vez pechada a 1ª convocatoria, o programa de servizo de voluntariado prevé unha nova oferta xeneralizada de prazas en 2ª convocatoria ou repesca, na que se incluirán todas aquelas prazas que estean vacantes nos campos de voluntariado tanto de Galicia como nas comunidades autónomas e no estranxeiro (os campos con prazas libres poderán ser os mesmos que os ofertados inicialmente ou novos).

Prazos desta convocatoria:

  • O prazo para solicitar as prazas para os campos de voluntariado no estranxeiro permanecará aberto entre o 23 de maio (ás 9:00 h) e o 27 de maio (ás 14:00 h).
  • O prazo para solicitar as prazas para os campos de voluntariado en Galicia e noutras comunidades autónomas comezará o 29 de maio. Este prazo permanecerá aberto ata 3 días antes do inicio do campo.

O procedemento de solicitude será o mesmo que o establecido para a 1ª convocatoria, é dicir, mediante formulario en liña.

Para esta 2ª convocatoria, aconsellámoslles as persoas interesadas que estean pendentes do portal da D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado onde se irán actualizando en tempo real as listas de prazas e campos de voluntariado.

 Como solicitar:

A través do formulario en liña, solicitaranse ata un máximo de 5 campos, por orde de prioridade.

Cómpre ter a man o/s código/s do/s campo/s (por exemplo: 402015). No caso dos campos de voluntariado no estranxeiro, o "código Galicia" (a 1ª columna da táboa).

&incricionCodigoCampo incricionCodigoCampoEstranxeiro

 

 Adxudicación:

Se algunha das prazas solicitadas estivera vacante, respectando a prioridade marcada no formulario de solicitude, ésta seralle adxudicada.

Unha vez adxudicada a praza, a persoa solicitante recibirá un correo electrónico coas instrucións para formalizar a inscrición nun prazo de 2 días hábiles desde a recepción do correo electrónico.

 Lista de reserva:

No caso de non obter praza en ningunha das opcións sinaladas no formulario de solicitude, incluirase a persoa solicitante na lista de espera dos respectivos campos solicitados (o número de orde na lista de espera farase tamén por orde de recepción da solicitude).

No caso de quedar algunha vacante, a persoa incluída nunha lista de reserva, recibirá un correo electrónico coas instrucción para formalizar a inscrición.

 Renuncia de praza:

exclamacionSe por algún motivo che xurdira un imprevisto que che impide participar no campo de voluntariado, solicitámosche que nos comuniques a renuncia á praza o máis axiña posible para liberar a praza e facilitar así a participación doutro/a voluntario/a.

O correo electrónico para comunicarnos a renuncia é: camposdetraballo.xuventude@xunta.gal. Nel indícanos o teu DNI e o codigo ou nóme do campo de traballo ao que renuncias.