Campos de voluntariado: inscrición


 

 Solicitude de praza:

O prazo de solicitude comezará o día 25 de xuño de 2020, ás 16:00 horas.

A solicitude presentarase mediante un formulario en liña, dispoñible neste enlace (habilitarase o día 25, ás 16:00 horas).

Cada persoa solicitante elixirá, por orde de prioridade, un máximo de cinco campos de voluntariado. Na solicitude deberá identificar o campo que solicita co seu código respectivo (ver máis abaixo: "Como solicitar:").

Resérvase un número de prazas en campos de voluntariado en Galicia para persoas con discapacidade. Os requisitos que deben cumprir estas persoas son os seguintes:

  • O grao de discapacidade debe ser igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%.
  • Deben ter a capacidade de integración nun grupo.
  • As súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas instalacións do campo e participar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver.

Para estes efectos, a persoa solicitante debe indicar, no formulario de solicitude, o grao de discapacidade recoñecida.

 Convocatoria única:

O prazo desta convocatoria ábrese o día 25 de xuño, ás 16:00 h, e péchase 3 días, antes do inicio de cada campo. As prazas serán adxudicadas, mentres existan vacantes, por rigorosa orde de recepción das solicitudes.

Unha persoa non poderá ser adxudicataria de máis dun campo de voluntariado durante os tres primeiros dias de apertura do prazo de solicitude. Unha vez transcorrido este prazo, a persoa que quixera participar en máis dun campo, deberá solicitalo nun novo formulario

 Como solicitar:

A través do formulario en liña, solicitaranse ata un máximo de 5 campos, por orde de prioridade.

 

&incricionCodigoCampo  

 

 Adxudicación:

Se algunha das prazas solicitadas estivera vacante, respectando a prioridade marcada no formulario de solicitude, ésta seralle adxudicada.

Unha vez adxudicada a praza, a persoa solicitante recibirá un correo electrónico coas instrucións para formalizar a inscrición nun prazo de 2 días hábiles desde a recepción do correo electrónico.

 Lista de reserva:

No caso de non obter praza en ningunha das opcións sinaladas no formulario de solicitude, incluirase a persoa solicitante na lista de espera dos respectivos campos solicitados (o número de orde na lista de espera farase tamén por orde de recepción da solicitude).

No caso de quedar algunha vacante, a persoa incluída nunha lista de reserva, recibirá un correo electrónico coas instrucións para formalizar a inscrición.

 Renuncia de praza:

exclamacionSe por algún motivo che xurdira un imprevisto que che impide participar no campo de voluntariado, solicitámosche que nos comuniques a renuncia á praza o máis axiña posible para liberar a praza e facilitar así a participación doutro/a voluntario/a.

O correo electrónico para comunicarnos a renuncia é: camposdetraballo.xuventude@xunta.gal. Nel indícanos o teu DNI e o codigo ou nóme do campo de voluntariado ao que renuncias.