Campos de traballo: Documentación para entregar

Unha vez adxudicada a praza, a persoa interesada recibirá por correo electrónico a folla de inscrición cos seus datos e as instrucións correspondentes para o pagamento e a presentación da documentación.

campoTraballo34

O prazo para a entrega da documentación é de 2 días hábiles que empezará a contar a partir do día e hora de recepción do correo electrónico. A documentación poderá presentarse:

  • No rexistro da Consellería de Política Social, sito no edificio administrativo da Xunta de Galicia en San Lázaro en Santiago de Compostela,
  • Nos rexistros das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social,
  • Por calquera dos medios establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Ademais, dentro deste mesmo prazo de 2 días hábiles, deberase remitir, unha vez rexistrada,  unha copia de TODA a documentación que a continuación se relaciona ao fax número 981 545 843 ou ao correo electrónico camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Importante:

exclamacion De incumprir o prazo de 2 días hábiles, perderase o dereito a participar no campo de voluntariado asignado, sen necesidade de comunicación expresa quedando liberada, polo tanto, a praza.

 

 DOCUMENTACIÓN:

  1. Folla de inscrición (orixinal) debidamente cuberta e asinada.
  2. Xustificante (orixinal) de pagamento da cota.
  3. Fotocopia do NIF (só no caso de non autorizar a consulta no formulario de inscrición).
  4. Fotocopia do carné xove, do título de familia numerosa ou o certificado de familia monoparental (no caso de acollerse ao correspondente desconto e non autorizar a consulta no formulario de inscrición)
  5. Certificado de discapacidade (para inscricións pola quenda de persoas con discapacidade e non autorizar a consulta no formulario de inscrición)
  6. Ficha de saúde.
  7. Declaración responsable de aceptación das condicións de participación e de información sobre a Covid-19