Campos de traballo: Documentación para entregar

Unha vez feita a reserva de praza, o interesado ou interesada recibirá no seu correo electrónico a folla de inscrición cos seus datos e as instrucións correspondentes para o pagamento e a presentación da documentación.

campoTraballo34

O prazo para a entrega da documentación é de 48 horas que empezará a contar a partir do día e hora de recepción do correo electrónico. Os lugares de presentación serán o rexistro da Consellería de Traballo e Benestar, sito no edificio administrativo da Xunta de Galicia en San Lázaro en Santiago de Compostela, os rexistros das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social ou calquera dos medios establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Ademais, dentro deste mesmo prazo de 48 horas, deberase remitir, unha vez rexistrada,  unha copia de TODA a documentación que a continuación se relaciona ao fax número 981 545 843 ou ao correo electrónico camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Importante:

exclamacion De incumprir este prazo de 48 horas, perderase o dereito a participar no campo de traballo asignado, sen necesidade de comunicación expresa quedando liberada, polo tanto, a praza.

 

 DOCUMENTACIÓN:

Campos de traballo en Galicia

 1. Folla de inscrición (orixinal) debidamente cuberta e asinada.
 2. Xustificante (orixinal) de pagamento da cota no que figure: nome do/da participante, código, nome e data do campo.
 3. Fotocopia do DNI (só no caso de non dar autorización expresa para a comprobación telemática do DNI segundo o Decreto 225/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización dos medios electrónicos e a Orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve).
 4. Fotocopia do carné xove, do título de familia numerosa ou o certificado de familia monoparental (no caso de acollerse ao correspondente desconto)
 5. Certificado de discapacidade (para inscicións pola quenda de persoas con algunha discapacidade)
 6. Certificado negativo de delitos sexuais, no campo de traballo que o esixa.


Campos de traballo no estranxeiro

 1. Folla de inscrición (orixinal) en campos de traballo no estranxeiro e folla de inscrición (orixinal) en campos de traballo en Galicia, ambas as dúas debidamente cubertas e asinadas.
 2. Xustificante (orixinal) de pagamento da cota no que figure: nome do/da participante, código, nome e data do campo.
 3. Fotocopia do DNI (só no caso de non dar autorización expresa para a comprobación telemática do DNI segundo o Decreto 225/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización dos medios electrónicos e a Orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve).
 4. Fotocopia do carné xove, do título de familia numerosa ou do certificado de familia monoparental (no caso de acollerse ao correspondente desconto)
 5. Certificado negativo de delitos sexuais ou de boa conducta, no campo de traballo que o esixa.


Campos de traballo noutras CCAA

 1. Folla de inscrición (orixinal) debidamente cuberta e asinada.
 2. Xustificante (orixinal) de pagamento da cota no que figure: nome do/da participante, código, nome e data do campo. Algunha comunidade autónoma ten un modelo de pagamento propio (consultalo no apartado de cota de participación).
 3. Fotocopia do DNI (só no caso de non dar autorización expresa para a comprobación telemática do DNI segundo o Decreto 225/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización dos medios electrónicos e a Orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve).
 4. En campos de traballo para menores de idade, é necesario presentar a autorización paterna ou materna.
 5. Certificado negativo de delitos sexuais ou de boa conducta, no campo de traballo que o esixa.