Campos de voluntariado: cota de participación

 

 Cota:

campoTraballo54

Nos campos de voluntariado en Galicia a cota e participación é de 110 € (82,50 € no caso de acollerse a algún dos descontos)

Que inclúe:

  • Os gastos de manutención, aloxamento e mais os derivados das propias actividades dos campos (como materiais e algunhas actividades complementarias), así como o seguro médico.

Que non inclúe:

  • Os gastos ocasionados polo traslado (ida e volta) ata o lugar da actividade que correrán a cargo do voluntario ou da voluntaria.

 Descontos:

Os descontos aplicables (non acumulables) aos campos de voluntariado en Galicia serán:

  • Carné xove: -25% na cota de participación
  • Carné de familia numerosa: -25% na cota de participación
  • Familia monoparental: -25% na cota de participación.

En ningún caso os descontos aplicables serán acumulables. Así, a cota de participación será de 82,50€ no caso de ser aplicable algún destes descontos.

 Pagamento:

O pagamento da cota de participación farase mediante impreso de taxa. No correo electrónico de comunicación da adxudicación da praza enviaranse as instrucións para facer o pagamento. O prazo para facer efectivo este pagamento e remitir toda a documentación de inscrición é de 48 horas

 Devolución da cota:

Só se devolverá a cota de inscrición nalgún dos seguintes supostos:

a)   Cando por causas non imputables á persoa interesada, non se preste o servizo ou a Administración anule a actividade. Nestes casos, tentarase recolocar a persoa noutro campo. No caso de que esta opción non sexa posible ou a persoa afectada non acepte o campo alternativo, en ningún caso a Consellería de Política Social se fará cargo dos gastos de transporte relacionados co desprazamento ata o campo nos que puidese incorrer a persoa ata ese momento. A Consellería de Política Social tampouco se fará cargo dos gastos de transporte derivados da recolocación de campo.

b)  Cando se produza un ingreso hospitalario ou outra causa médica grave, que afecte á persoa e lle impida incorporarse ao campo de voluntariado. Esta causa debe acreditarse cos informes médicos e/ou do hospital en que estea ingresado a persoa interesada.

c)   Por falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata o 2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes médicos e/ou do hospital onde estea ingresado o familiar, ou co certificado de defunción, de ser o caso.

Impreso de devolución de cota (para campos de voluntariado en Galicia)