Campos de traballo: cota de participación

 

 Cota:

campoTraballo54

Hai 2 tipos de cota:

 • Campos de voluntariado en Galicia e campos de voluntariado no extranxeiro: 110 € (82,50 € no caso de acollerse a algún dos descontos)
 • Campos de voluntariado noutras CCAA: a cota de participación é fixada pola comunidade autónoma correspondente. Os prezos pódense consultar no cadro de oferta de prazas.

Que inclúe:

 • Os gastos de manutención, aloxamento e mais os derivados das propias actividades dos campos (como materiais e algunhas actividades complementarias), así como o seguro médico.

Que non inclúe:

 • Os gastos ocasionados polo traslado (ida e volta) ata o lugar da actividade que correrán a cargo do voluntario ou da voluntaria.

exclamacion

Nos campos de voluntariado no estranxeiro, unha vez remitida toda a documentación e a carta de motivación, naqueles casos que sexa requisito, considérase confirmada a praza no momento que o comunica o INJUVE a través de correo electrónico. Por isto, non se recomenda comprar as pasaxes necesarias para desprazarse ata recibir a dita confirmación.

 Descontos:

 • Campos de voluntariado en Galicia e no estranxeiro:
  • Carné xove: -25% na cota de participación
  • Carné de familia numerosa: -25% na cota de participación
  • Familia monoparental: -25% na cota de participación.
 • Campos de voluntariado nas CCAA: NON TEÑEN DESCONTO. O prezo é o que establece cada comunidade autónoma que figura no cadro da oferta.

En ningún caso os descontos aplicables serán acumulables. Así, a cota de participación será de 82,50€ no caso de ser aplicable algún destes descontos.

 Pagamento nos campos en Galicia e no estranxeiro:

O pagamento da cota de participación farase mediante impreso de taxa. No correo electrónico de comunicación da adxudicación da praza enviaránse as instrucións para o pagamento.

 Cota extra:

Existen algúns campos de voluntariado no estranxeiro que, pola súa temática, acceso, localización, aloxamento ou calquera outra peculiaridade especial, teñen un custo adicional ou cota extra que se deberá satisfacer, salvo indicación contraria, Á CHEGADA AO CAMPO (ver no cadro de oferta de prazas internacionais).

 Pagamento nos campos en CCCAA:

Nos campos de voluntariado nas CCAA o pago da cota de participación farase mediante ingreso en conta bancaria que indicará por correo electrónico tras a reserva de praza.

Non obstante, hai campos de voluntariado con impreso de pagamento propio que se poden consultar a continuación.

Instrucións para o pagamento en campos con impreso propio:

Cantabria: no apartado "Descrición", deberá figurar o nome e os apelidos da persoa participante, a denominación e a data do campo de traballo.

Estremadura: Datos para cubrir o impreso:

 • Na páxina de inicio: "OTROS"
 • Órgano xestor: Cultura e Igualdad;
 • Concepto: 151015 - Prest. Serv. Campamentos, albergues y campos de trabajo.

Andalucía: Datos para cubrir o impreso:

 • Marcar o cadro de autoliquidadación.

 • Indicar o nome do Campo, data e lugar de realización.

 • Cubrir a data de devindicación (día no que se realiza o pago) e a cota (90€).

 • Código Territorial: no despregable, sinalar Instituto Andaluz de la Juventud

 • Código Provincia: S.S.C.C (elixir o único que hai)

 • Código Centro: SERV. CENTRALES I.A.J. (elixir o único que hai)

 • Concepto do pago: no despregable sinalar "Campos de servicio voluntario para jóvenes (0140)"

Euskadi: enviarase o enlace para cumplimentar a súa carta de pagamento por correo electrónico.

 Devolución da cota:

No caso de campos de voluntariado en CCAA:

 • A devolucion da cota nas comunidades autónomas estará suxeita ás condicións que cada unha estableza ao respecto. Estas condicións pódense consultar na oferta de prazas das distintas comunidades autónomas

Para os campos de voluntariado en Galicia e no estranxeiro, só se devolverá a cota de inscrición nos seguintes casos:

a)   Cando por causas non imputables á persoa interesada, non se preste o servizo ou a Administración anule a actividade. Nestes casos, tentarase  recolocar a persoa noutro campo. No caso de que esta opción non sexa posible ou a persoa afectada non acepte o campo alternativo, en ningún caso a Consellería de Política Social se fará cargo dos gastos de transporte relacionados co desprazamento ata o campo nos que puidese incorrer a persoa ata ese momento. A Consellería de Política Social tampouco se fará cargo dos gastos de transporte derivados da recolocación de campo.

b)  Cando se produza un ingreso hospitalario ou outra causa médica grave, que afecte á persoa e lle impida incorporarse ao campo de voluntariado. Esta causa debe acreditarse cos informes médicos e/ou do hospital en que estea ingresado a persoa interesada.

c)   Por falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata o 2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes médicos e/ou do hospital onde estea ingresado o familiar, ou co certificado de defunción, de ser o caso.

Impreso de devolución de cota (para campos de voluntariado en Galicia e no estranxeiro)