Campos de traballo: cota de participación

 

 Cota:

campoTraballo54

A participación nos campos de traballo en Galicia e nos campos de traballo no estranxeiro ten unha cota de participación, sen descontos, de cento dez euros (110,00 €).

No resto de Comunidades Autónomas, os prezos pódense consultar no cadro de oferta de prazas. Hai campos de traballo con impreso de pagamento propio que podedes consultar aquí e que vos será remitido tamén ao correo electrónico tras a inscrición no campo de traballo.

O pagamento farase mediante o ingreso nun número de conta bancaria que será comunicado por correo electrónico no momento de reservar a praza.

Inclúe:

 • Os gastos de manutención, aloxamento e mais os derivados das propias actividades dos campos (como materiais e algunhas actividades complementarias) así como o seguro médico.

Non inclúe:

 • Os gastos ocasionados polo traslado (ida e volta) ata o lugar da actividade que correrán a cargo do voluntario ou da voluntaria.

exclamacion

Nos campos de traballo no estranxeiro, unha vez remitida toda a documentación e máis a carta de motivación, naqueles casos que sexa requisito, considérase confirmada a praza no momento que o comunica o INJUVE a través de correo electrónico. Por isto, non se recomenda comprar as pasaxes necesarias para desprazarse ata recibir a dita confirmación.

 

 Cota extra:

Existen algúns campos de traballo internacionais que, pola súa temática, acceso, localización, aloxamento ou calquera outra peculiaridade especial, teñen un custo adicional ou cota extra que se deberá satisfacer Á CHEGADA AO CAMPO DE TRABALLO (ver no cadro de oferta de prazas internacionais).

 Descontos á cota:

 • Campos de traballo en Galicia e no estranxeiro:
  • Carné xove: -25% na cota de participación
  • Carné de familia numerosa: -25% na cota de participación
  • Familia monoparental: -25% na cota de participación.
 • Campos de traballo nas CCAA: NON TEÑEN DESCONTO. O prezo é o que establece cada comunidade autonoma que figura no cadro da oferta.

En ningún caso os descontos aplicables serán acumulables. Así, a cota de participación será de 82,50€ no caso de ser aplicable algún destes descontos.

 Campos de traballo con impreso de pagamento propio:

Os campos de traballo que a continuación se reflexan, teñen impreso de pagamento propio:

Canarias: (só para o campo de traballo: "SALINAS DE TENEFÉ")

 • Entra na páxina www.valoragt.com
 • Pincha en “Autoliquidaciones”.
 • Na seguinte pantalla volve pinchar en "Autoliquidaciones".
 • A continuación no campo Organismo selecciona: “Educación y Juventud (Consejería)” e en Concepto: “CAMPO DE TRABAJO".
 • Nesta pantalla “AUTOLIQUIDACIONES”, no apartado “Presentador” cubre os teus datos persoais, e no apartado “Cálculo de la Cuota” pincha sobre “Campo de Trabajo dirigido a jóvenes”, selecciona o número de persoas “1” e seguidamente pincha en “añadir” e despois “Crear autoliquidación”

Cantabria: no apartado "Descrición", deberá figurar o nome e os apelidos da persoa participante, a denominación e a data do campo de traballo.

Estremadura: Datos para cubrir o impreso:

 • Órgano xestor: Cultura e Igualdad;
 • Concepto: 151015 - Prest. Serv. Campamentos, albergues y campos de trabajo.

Andalucía: Datos para cubrir o impreso:

 • Marcar o cadro de autoliquidadación.

 • Indicar o nome do Campo, data e lugar de realización.

 • Cubrir a data de devindicación (día no que se realiza o pago) e a cota (90€).

 • Código Territorial: no despregable, sinalar Instituto Andaluz de la Juventud

 • Código Provincia: S.S.C.C (Elixir o único que hai)

 • Código Centro: SERV. CENTRALES I.A.J. (Elixir o único que hai)

 • Concepto do pago: no despregable sinalar "Campos de trabajo servicio voluntario para jóvenes (0140)"

 Devolución da cota:

No caso de campos de traballo en CCAA:

 • A devolucion da cota nas comunidades autónomas estará suxeita ás condicións que cada unha estableza ao respecto. Estas condicións pódense consultar na oferta de prazas das distintas comunidades autónomas

Para os campos de traballo en Galicia e no estranxeiro, so se devolverá a cota de inscrición nos seguintes casos:

a)   Cando por causas non imputables á persoa interesada, non se preste o servizo ou a Administración anule a actividade. Nestes casos, tentarase  recolocar a persoa noutro campo de traballo. Agora ben, no caso de que esta opción non sexa posible ou o/a afectado/a non acepte o campo alternativo, en ningún caso a Consellería de Política Social se fará cargo dos gastos de transporte relacionados co desprazamento ata o campo nos que puidese incorrer a persoa ata ese momento. De igual forma, a Consellería de Política Social tampouco se fará cargo dos gastos de transporte derivados da recolocación de campo.

b)  Cando se produza un ingreso hospitalario ou outra causa médica grave, que afecte á persoa e lle impida incorporarse ao campo de traballo. Esta causa debe acreditarse cos informes médicos e/ou do hospital en que estea ingresado o/a interesado/a.

c)   Por falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata o 2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes médicos e/ou do hospital onde estea ingresado o familiar, ou co certificado de defunción, no seu caso.