Campos de voluntariado: Condicións xerais

 

Quen pode participar?

Persoas mozas galegas residentes en Galicia que teñan a idade mínima sinalada para o campo adxudicado o día de comezo do campo de voluntariado e non superen a idade máxima o día no que remata.

Que se lles ofrece aos voluntarios e ás voluntarias?

campTraballo

 • Un proxecto sempre de dimensión social, na procura da mellora ambiental do noso contorno, da convivencia entre as persoas, dun mellor desenvolvemento e integración das persoas con discapacidades, dun maior coñecemento da nosa cultura e a nosa realidade.
 • Un equipo humano que os/as acollerá e lles axudará a levar a cabo o traballo programado e a dinamización do campo.
 • Os medios materiais necesarios para desenvolveren as tarefas específicas de cada campo.
 • Un programa con actividades de convivencia, de animación, de lecer e tempo libre.
 • Aloxamento e manutención durante todos os días que dure a actividade.
 • Un seguro de accidentes e responsabilidade civil

Que se lles demanda aos voluntarios e ás voluntarias?

 • Traballar desinteresadamente os días e horas estipuladas no proxecto que se vai desenvolver.
 • Colaborar e participar no desenvolvemento da programación das actividades de animación.
 • Contribuír á organización xeral do campo (tarefas de limpeza, cociña, administración, etc.).
 • Respectar as distintas crenzas, ideoloxías e diferenzas persoais de todas as persoas participantes do campo.
 • Permanecer no campo durante o período programado.
 • Respectar as normas de réxime interior e de convivencia propias do campo, que serán, entre outras, as seguintes:
  • Aceptar as indicacións das persoas responsables da actividade.
  • Cumprir os horarios en xeral.
  • Non utilizar vehículos particulares durante o tempo de duración do campo.
  • Non consumir bebidas alcohólicas.
  • Non se admitirán persoas alleas ao campo.

No desenvolvemento dos campos de voluntariado recolleranse experiencias, imaxes, fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc., das persoas participantes na actividade para a súa publicación a través dos medios de difusión corporativos das iniciativas e actividades da Xunta de Galicia e as entidades pertencentes ao sector público autonómico de Galicia, tales como páxinas web, redes sociais, álbums, informes/documentos derivados da actividade e noutros medios de comunicación social.

Para estes efectos, as persoas participantes deben sinalar no formulario de inscrición se dan o seu consentimento para a publicación destas imaxes nos medios sinalados.

 

Particularidades:

1. Campos de voluntariado en Galicia:

Existe unha reserva de prazas para persoas con discapacidade. Os requisitos que deben cumprir son os seguintes:

 • O grao de discapacidade debe ser igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%.
 • Deben ter a capacidade de integración nun grupo.
 • As súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas instalacións do campo e participar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver.

2. Campos de voluntariado no estranxeiro:

Internationalworkcamp2As prazas nos campos no estranxeiro enténdense sempre como adxudicadas provisionalmente, xa que as persoas voluntarias inscritas non se poderán considerar admitidas mentres as asociacións organizadoras dos campos non llelo confirmen por escrito a través do INJUVE, a pesar do cal deberán cumprir os trámites (entrega de documentación) e prazos (pago da cota) esixidos nesta convocatoria.

Non hai que esquecer que existen campos con requisitos especiais (carta de motivación, idioma, certificado de boa conduta e cota adicional).

É moi importante que as persoas voluntarias inscritas nun campo de voluntariado no estranxeiro cubran debidamente a solicitude de admisión, isto é: nome e enderezo completo (nome e apelidos, rúa, número, piso, código postal, vila, concello, provincia), enderezo de correo electrónico (dato obrigatorio), código, nome do campo no que se inscribe e as datas de realización.

Recoméndaselles ás persoas participantes que fagan a tarxeta sanitaria europea se viaxan a países cos que España ten convenio.

Recomendacións especiais de participación nos campos de traballo no estranxeiro.

Cando o campo no estranxeiro o requira, a carta de motivación hai que remitila ao seguinte correo electrónico: svi@injuve.es

3. Campos de voluntariado noutras comunidades autónomas:

Velas no cadro de oferta de prazas de cada comunidade.