Campos de traballo: Condicións xerais

 

Quen pode participar?

Mozos e mozas galegos/as residentes en Galicia que teñan a idade mínima especificada o día de comezo do campo de traballo e a idade máxima o día no que remata.

Que se lles ofrece aos voluntarios e ás voluntarias?

campTraballo

 • Un proxecto sempre de dimensión social, na procura da mellora ambiental do noso contorno, da convivencia entre as persoas, dun mellor desenvolvemento e integración das persoas con discapacidades, dun maior coñecemento da nosa cultura e a nosa realidade.
 • Un equipo humano que os/as acollerá e lles axudará a levar a cabo o traballo programado e a dinamización do campo.
 • Os medios materiais necesarios para desenvolveren as tarefas específicas de cada campo.
 • Un programa con actividades de convivencia, de animación, de lecer e tempo libre.
 • Aloxamento e manutención durante todos os días que dure a actividade.
 • Un seguro de accidentes e responsabilidade civil

Que se lles demanda aos voluntarios e ás voluntarias?

 • Traballar desinteresadamente os días e horas estipuladas no proxecto que se vai desenvolver.
 • Colaborar e participar no desenvolvemento da programación das actividades de animación.
 • Contribuír á organización xeral do campo (tarefas de limpeza, cociña, administración, etc.).
 • Respectar as distintas crenzas, ideoloxías e diferenzas persoais de todos/as os/as participantes do campo.
 • Permanecer no campo durante o período programado.
 • Respectar as normas de réxime interior e de convivencia propias do campo, que serán, entre outras, as seguintes:
  • Aceptar as indicacións das persoas responsables da actividade.
  • Cumprir os horarios en xeral.
  • Non utilizar vehículos particulares durante o tempo de duración do campo.
  • Non consumir bebidas alcohólicas.
  • Non se admitirán persoas alleas ao campo.
 • Poderanse fotografar ou filmar as persoas participantes durante o desenvolvemento das actividades, co obxecto de incorporar as devanditas imaxes na memoria do programa "Campos de Traballo", así como para a publicación destas na páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e noutros medios  (Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal).

Co asinamento da súa solicitude de participación, as persoas voluntarias manifestarán a súa conformidade con estas normas no momento de facer a inscrición.

Particularidades:

1. Campos de traballo en Galicia:

Existe unha reserva de prazas para persoas con discapacidade. Os requisitos que deben cumprir son os seguintes:

 • O grao de discapacidade debe ser igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%.
 • Deben ter a capacidade de integración nun grupo.
 • As súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas instalacións do campo e participar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver.

2. Campos de traballo no estranxeiro:

Internationalworkcamp2As prazas nos campos de traballo no estranxeiro enténdense sempre como reservadas provisionalmente, xa que os voluntarios e voluntarias inscritos/as non se poderán considerar admitidos/as mentres as asociacións organizadoras dos campos non llelo confirmen por escrito a través do INJUVE, a pesar do cal deberán cumprir os trámites (entrega de documentación) e prazos (pago da cota) esixidos nesta convocatoria.

Non hai que esquecer que existen campos con requisitos especiais (carta de motivación, idioma, certificado de boa conduta e cota adicional).

É moi importante que os voluntarios e voluntarias inscritos/as nun campo de traballo no estranxeiro cubran debidamente a solicitude de admisión, isto é: nome e enderezo completo (nome e apelidos, rúa, núm., piso, código postal, vila, concello, provincia), enderezo de correo electrónico (dato obrigatorio), código, nome do campo no que se inscribe e as datas de realización.

Recoméndaselle aos/as participantes que fagan a tarxeta sanitaria europea se viaxan a países cos que España ten convenio.

Recomendacións especiais de participación nos campos de traballo no estranxeiro.

Cando o campo de traballo internacional o requira, a carta de motivación hai que remitila ao seguinte correo electrónico: svi@injuve.es

3. Campos de traballo noutras comunidades:

Velas no cadro de oferta de prazas de cada comunidade.