Campos de voluntariado: Condicións xerais

Quen pode participar?

Persoas mozas galegas residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos.

Que se lles ofrece as persoas voluntarias?

campTraballo

 • Un proxecto sempre de dimensión social, na procura da mellora ambiental do noso contorno, da convivencia entre as persoas, dun mellor desenvolvemento e integración das persoas con discapacidades, dun maior coñecemento da nosa cultura e a nosa realidade.
 • Un equipo humano que os/as acollerá e lles axudará a levar a cabo o traballo programado e a dinamización do campo.
 • Os medios materiais necesarios para desenvolveren as tarefas específicas de cada campo.
 • Un programa con actividades de convivencia, de animación, de lecer e tempo libre.
 • Aloxamento e manutención durante todos os días que dure a actividade.
 • Un seguro de accidentes e responsabilidade civil

Que se lles demanda as persoas voluntarias?

 • Traballar desinteresadamente os días e horas estipuladas no proxecto que se vai desenvolver.
 • Colaborar e participar no desenvolvemento da programación das actividades de animación.
 • Contribuír á organización xeral do campo (tarefas de limpeza, cociña, administración, etc.).
 • Respectar as distintas crenzas, ideoloxías e diferenzas persoais de todas as persoas participantes do campo.
 • Permanecer no campo durante o período programado.
 • Respectar as normas de réxime interior e de convivencia propias do campo, que serán, entre outras, as seguintes:
  • Aceptar as indicacións das persoas responsables da actividade.
  • Cumprir os horarios en xeral.
  • Non utilizar vehículos particulares durante o tempo de duración do campo.
  • Non consumir bebidas alcohólicas.
  • Non se admitirán persoas alleas ao campo.

No desenvolvemento dos campos de voluntariado recolleranse experiencias, imaxes, fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc., das persoas participantes na actividade para a súa publicación a través dos medios de difusión corporativos das iniciativas e actividades da Xunta de Galicia e as entidades pertencentes ao sector público autonómico de Galicia, tales como páxinas web, redes sociais, álbums, informes/documentos derivados da actividade e noutros medios de comunicación social.

Para estes efectos, as persoas participantes deben sinalar no formulario de inscrición se dan o seu consentimento para a publicación destas imaxes nos medios sinalados.

 

Particularidades:

Existe unha reserva de prazas para persoas con discapacidade. Os requisitos que deben cumprir son os seguintes:

 • O grao de discapacidade debe ser igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%.
 • Deben ter a capacidade de integración nun grupo.
 • As súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas instalacións do campo e participar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver.